DUTCH
English

 United Nations   

You are visitor:
picture of the

roses on the Rosevelt


THE ROOSEVELT FAMILY CRADLE


  


The route to Oud-Vossemeer (dutch-opens in new window).Here a link to a routeplanner (dutch)

Give as zip postcode 4698 AJ in ! (Ambachtsherenhuis-Four Freedoms Monument)
Here the linkdeze Routebeschrijving  !
This opens in a new window..The Early Dutch-American connection


FIND YOUR OWN ROOTS HERE!


More links to American surnamesMaand van de vrijheid
Pilg, wallons family monther fdr?
Ley
Famous Dutch
Roosevelt
Pres ident
Gen Roosevelt-Claes Martensz
Notable
Early America
notable families
?
about dutch perons in america


The Dutch Rosevelts

picture

of the former roosevelt housepicture of

the present house on that place
THE former ROOSEVELT HOUSE IN OUD-VOSSEMEER,NEDERLAND and the present house on that place.
OUD VOSSEMEER's sign

From this village the forefathers of the U.S.A. presidents
Theodore Roosevelt and Franklin Delano Roosevelt,
(or F.D. Roosevelt/F.D.R. as he was called)
and FDR's wife Eleanor Roosevelt

and other Roosevelt family members went to the U.S.A. around 1649.

Location of Oud-Vossemeer on the isle Tholen in NEDERLAND

View of the "old" landscape


Painting

Justice from Jacob Xavery 1736/after 1779(see info on Xavery's below)with

Rosevelt coat of arms, designed and painted by Joannes Piepers, cut out by

Adriaan van de Bilt
Painting Justice from Jacob Xavery 1736/after 1779(see info on Xavery's below)with Rosevelt coat of arms, designed and painted by Joannes Piepers, cut out by Adriaan van de Bilt

A copy of this painting is also in the museum of Warm Springs,Georgia,USA and the house of Eleanor Roosevelt !


The Cradle View from Rooland on

the Rosevelt 

road to

the Rosevelt near Oud-Vossemeer
To the Rosevelt

road from the Rosevelt to Oud-Vossemeer
From the Rosevelt to Oud-Vossemeer, by the "zeven neprellen, today only the road left is over."

Dutch Rosevelt History , the beginning (in preparation)

picture courtesy of

Ambachtsheerlijkheid,Oud-Vossemeer Mr. Hendrik van Rosevelt, 1670-1728, bailiff of Vossemeer.
Voor materiaal bij de historie van de Rosevelts hebben ondermeer gezorgd:

Dhr, J. Moermond, Vrouwenpolder die in  1983 een uitgebreid overzicht heeft

gepubliceerd.

Dr. F.R. van Rosevelt, Michigan, USA, die ook meegeholpen heeft bij de 1000

heren.

Dhr. R.F. van Rosevelt, de Rijp  met documenten.

Dhr. F.I. van Rosevelt, Harderwijk met documenten.

Dhr. A.G. van Rosevelt, Harkstede met informatie.

Dhr. C.P.G. de Koning, engelstalig overzicht Nederlandse (van 't) Rosevelts.

Link to Roosevelt Study

Centre, Middelburg, Nederland

Uit: 1000 heren, door dhr. Delahaye RENTMEESTERS 21 . Marijnus vant Rosevelt, 1679 - 1690 Na het overlijden van Jacob Faas werd Marijnus vant Rosevelt in 1679 benoemd "om zijn bekwaamheid en nuttigheid', 43 Een strikte instructie is hem niet gegeven, doch in de bewoordingen van zijn benoemingsbesluit lagen nauw- keurige omlijnde opdrachten vast. Hij mocht zijn ambt aanvaarden "onder expresse stipulatie en beding, dat hij in alle delen de voordelen, profijten en voorrechten van de hoge heren naar uiterste vermogen moest waarnemen en betrachten". Het ambt werd hem bij provisie verleend ; tevens moest hij de jaarlijkse recogniticie betalen. In 1687 verkreeg hij van de heren de toezegging, dat zijn zoon Hendricus van 't Rosevelt hem zou opvolgen. 44 Marijnus heeft ook gefungeerd als burge- meester van Tholen. Hij overleed in 1710. de grafsteen van hem en zijn vrouw Jo- hanna Poulier bevindt zich in de kerk van Tholen.

Mr.Hendrik van Rosevelt, rentmeester van Vossemeer en St, Philipsland, later secretaris van Rotterdam, 1670 - 1728. Foto :Iconografisch bureau.
22. Hendricus van 't Rosevelt , 1690 - 1706 Tijdens de vergadering van 1690, nog door zijn vader genotuleerd, werd hij tot rentmeester benoemd . 45 Uit dezelfde resolutie blijkt dat Marijnus van 't Rosevelt bij zijn indiensttreding een som van 200 pond Vlaams had betaald, waar- door hij voor zichzelf en zijn zoon gedurende hun leven kwijtschelding van de jaarlijkse recognitie had verkregen. In werkelijkheid had hij het ambt gekocht, al wordt in de rekening door een boekhoudkundig foefje een andere bestemming of aanleiding voor die 200 pond gegeven. Deze rentmeester kreeg later opdracht, zoveel mogelijk op alle bod- en rechtdagen aanwezig te zijn om toe te zien, dat niemand ongelijk of"onjustitie" geschiedde. 46 23. Pieter van 't Rosevelt, 1707 - 1732 Hendrik van 't Rosevelt vroeg in 1707 ontslag en stelde zijn broer Pieter als opvolger voor. 47 De heren benoemden hem op dezelfde voorwaarden en emo- lumenten. Hij moest elk jaar ciering (bestek en begroting) opmaken van alles wat er te herstellen was. 48 Ook werd hem opgedragen een inventaris op te maken en bij bij te houden van alle charters en stukken. 49 Deze rentmeester stelde in 1730 de heren voor een geheel nieuw pro- bleem. 50 Hij had een 24e aandeel in de heerlijkheid aangekocht en vroeg als am- bachtsheer te worden toegelaten. De aanwezige heren stemden in zijn toelating toe, doch vroegen zich wel af, of deze functie te verenigen was met het rentmees- terschap. Hierover zou de mening van de andere heren gevraagd worden. Voordat het tot een principiele uitspraak kwam, overleed Pieter van 't Rosevelt. 25. Mr.Jan Willem van Rosevelt , 1733 - 1746 Deze is in 1733 aangesteld, op dezelfde voorwaarden en instructies als zijn voorganger. 52 Hij werd in 1746 benoemd tot gecommitteerde raad der Staten van Zeeland, als rentmeester van Vossemeer nam hij ontslag, wijl hij beide functies niet kon blijven uitoefenen. Bij zijn ontslagaanvrage verzocht hij tevens om terug- betaling van de recognitie van fl. 10.000,-, die hij voor het ambt betaald had. Merkwaardigerwijs is hiervan niets te vinden bij zijn aanstelling. Het verzoek om ontslag werd toegestaan. 53 De kwestie van de terugbetaling der recognitie werd door de nieuwe rentmeester geregeld; hij nam op zich deze aan Van Rosevelt terug te betalen. FAMILIE VAN ROSEVELT Met Marijnus vant Rosevelt doet de familie van Rosevelt haar intrede in de ambachtsheerlijkheid. Het geslacht heeft aan Vossemeer enige rentmeesters ge- leverd; later zijn meerdere leden ervan ambachtsheer van Vossemeer geweest. Het sterke vermoeden bestaat, dat de voorvader van Franklin Delano Roosevelt, tussen 1932 en 1944 president van de Verenigde Staten van Amerika, in de 17e eeuw van het eiland Tholen naar Amerika is geemigreerd. Naar de juiste afstamming is een intensief onderzoek ingesteld dat bij gebrek aan gegevens niet verder is gekomen dan enkele aannemelijke hypothesen. Volgens Amerikaanse gegevens, onder andere ontleend aan een familiebijbel, staat vast, dat de stamboom van president Roosevelt teruggaat op Claes Maertenszoon van 't Rosevelt, die met een schip van de West-Indische Compagnie in 1649 of 1650 in Amerika arriveerde. Hij huwde met Jannetje Thomas (of Samuels). De dopen van hun kinderen komen voor in de kerkelijke registers van Nieuw-Amsterdam (New York). Het is niet ge- lukt in Nederland gegevens over deze Claes Maertenszoon van 't Rosevelt terug te vinden, hetgeen niet verwonderen moet als men bedenkt, dat de kerkelijke doop- en trouwboeken uit die tijd in Oud Vossemeer ontbreken, terwijl ook met de mo- gelijkheid rekening moet worden gehouden, dat Claes Maertenszoon in Amerika een andere naam heeft aangenomen. In de 17e eeuw was onder de gemeente Tholen, in de Peuke- of 1500 Gemeten Polder, een boerderij gelegen met de naam "Het Rosevelt", waarschijn- lijk aldus genoemd naar de vele klaprozen, die er bloeiden. Daar woonde als eigenaar Pieter Jorisse, die kort voor 22 februai 1647 overleed. Hij was gehuwd met Pieternella Marinusse. Hun dochter Tanneke huwde eerst met Marinus Janse Reuijer, later met Comelis de Ronde. Tussen de laatst genoemde en een zekere Maarten Cornelisse Geldersman ontstond in 1652 onenigheid over de pacht van "Het Rosevelt". Maerten Cornelisse Geldersman was een zoon van Cornelis Gel- dersman van Westkerke. Omstreeks 1647 bezat hij een huis of land te Oud Vos- semeer, op 19 maart 1649 kocht hij bovendien de hoeve "Het Rosevelt". Naar de gewoonte van die tijd heeft hij waarschijnlijk de naam aangenomen van de plaats, waar hij woonde, en noemde zich Maerten van 't Rosevelt. Het is evenwel niet be- wezen, dat hij een zoon Claes had, die rond 1650 naar Amerika vertrok. Maerten Cornelisse Geldersman ging in 1653 failliet; de historie zwijgt verder over hem. Overigens komt de toponiem "Rosevelt" op meerdere plaatsen in Zeeland voor. Als tweede hypothese is gesteld, dat de Amerikaanse Roosevelts afstam- men van een zekere Klaas Gelderman. Deze vertrok ook in het midden van de 17e eeuw naar Amerika, maar is daar uitsluitend onder zijn werkelijke naam Gelders- man bekend. Zijn afstamming is in Nederland niet terug te vinden; er blijkt niets van enig verband met Maerten Cornelisse Geldersman van Westkerke, die op de hoeve "Het Rosevelt" woonde. De derde hypothese is, dat de gezochte Claes Maertenszoon van 't Rosevelt voorkomt uit de Rosevelt-tak, die zich in Oud Vossemeer vestigde. Tanneke, dochter van Pieter Jorisse, had een broer, die de naam "Op 't Rosevelt" aannam, en op 6 januari 1648 de eigendom verkreeg van een boerderij onder Oud Vosse- meer. Vermoedelijk is hij Marijnus vant Rosevelt, die tussen 1679 en 1690 als rentmeester van de ambachtsheerlijkheid fungeerde. Hij werd de stamvader van de Rosevelt-familie, die in Oud Vossemeer spoedig belangrijke functies te vervul- len kreeg. Zijn zoon Marinus, in 1679 geboren, was later notaris en gemeente- ontvanger. Zijn andere zoon Hendricus volgde hem als rentmeester van de ambachtsheerlijkheid op; deze werd in 1707 door zijn broer Pieter opgevolgd. Al is Claes Maertenszoon van 't Rosevelt in deze tak ook niet te vinden, dan bestaat wel de mogelijkheid, dat hij een broer van Marijnus van 't Rosevelt was. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in de naam van Marijnus en in de vaders- naam van Claes Maertens, wat zou kunnen wijzen op de naam Maerten van hun vader. Een zoon van de rentmeester, waarschijnlijk de oudste, heette ook Marinus; de oudste zoon werd meestal naar zijn grootvader van vaders kant genoemd. Het blijven slechts gissingen, zolang de juiste afkomst van de stamvader der Amerikaan- se Roosevelts niet vaststaat. In Oud Vossemeer zijn nog enige overblijfselen van de familie te vinden. Men zegt, dat het herenhuis "Huize Rosevelt" op de plaats staat, waar vroeger de boerderij van een Rosevelt gelegen was. Enkele wapenschilden bevinden zich nog in de hal. De juistheid van deze traditie is echter aanvechtbaar. In het schoorsteenstuk van de rechtszaal van het ambachtsherenhuis be- vindt zich het wapen van Mr.Johan Willem van Rosevelt, die ten tijde van de bouw van het huis (1767- 1771) ambachtsheer was. Dit wapen vertoont enige overeen- kowst met het familiewapen der Amerikaanse Roosevelts, tussen beide wapens zijn overigens belangrijke afwijkingen. In de hal van het ambachtsherenhuis bevindt zich de eerste steen, gelegd door Johannes Isebree, echtgenoot van Catharina van Roosevelt.In de Ned.Herv.kerk van Oud Vossemeer is een lichtkroon aanwezig met het opschrift : "Johannes van Rosevelt, in leven schoolmeester te Scherpenisse, zoon van wijlen Pieter van Rosevelt, in leven schoolmeester en koster te Oud Vos- 8emeer, offreert dit aan en ten geschenke van deze kerk, sterft den 26 october 1787". Het zilveren doopbekken in dezelfde kerk is in 1761 door Johanna Ermina van Rosevelt geschonken ter nagedachtenis van haar man Mr.D.P.Recxstoot, heer van Vossemeer, schepen van de stad Tholen, bewindhebber van de Westindische Compagnie ter kamer van Zeeland, enige zoon van Mr.Johan Pieter Recxstoot, burgemeester en raad van Tholen, daarna raadspensionaris van Zeeland. Uit de familie van Rosevelt zijn ambachtsheer van Vossemeer geweest: Johanna Maria Rosevelt ? - 1705 Pieter van Rosevelt 1730 - 1731 Johanna Hermina Rosevelt 1731 - 1755 Mr.Johan Willem van Rosevelt 1731 - 1790 Catharina Elisabeth van Rosevelt 1743 - 1754 Maria Hermina van Rosevelt 1792 - 1824

Descendants of Pieter Jorisz.


by C.P.G. de Koning

I Pieter Jorisz, farmer, died before April 1646.

He was known as Pieter Jorisz op ‘t Rosevelt, so named after the stretch of land his farm stood on, within the jurisdiction of Tholen.

His children from an unknown woman:

1 Joris, follows II-a.

2 Tanneken, born in Tholen.

She entered a notice of marriage (1) in Poortvliet in the year 1646 to Marinus Jansz Reuyer, born in Tholen, died before January 6, 1649, farmer. She entered a notice of marriage (2) on January 6, 1649 to Cornelis Matthijssen de Ronde (widower of Cornelia Goverts), farmer.

In 1649 the farm of Pieter Jorisz, on which Tanneken lived, was sold to Maarten Cornelisz Geldersman, who went broke some years later.

He was married (2) to Pieternelleken Marisz Paes, died before July 16, 1648.

(She married afterwards, 1647 in Poortvliet, to the widower Bartel Marinisse.)

From this marriage:

3 Marinus, follows II-b.

4 Dingenken. She was married in Tholen on July 7, 1655 to Jacob Anthonissen van der Noot.

II-a Joris Pieters, farmer, died before July 31, 1670, son of I.

In 1648 he bought a farm in Oud-Vossemeer, in what now is the Raadhuisstraat.

He entered a notice of marriage in Vossemeer on April 13, 1647 to Josyna Govaerts, died before December 28, 1702, daughter of Govert Joosten van den Berg and Dingena Geertsen. (She was married afterwards to Adriaen Cornelisse Floey.)

From this marriage:

1 Pieter, follows III-a.

2 Marinus, drowned in Sint-Philipsland, buried in Oud-Vossemeer on April 26, 1673.

3 Dingena, died in the year 1710.

She was married (1) in Nieuw-Vossemeer on October 15, 1673 to Nicolaas Laureijssen (widower of Cornelia Leijnsen), carpenter, died in the year 1695, son of Laureijs Marinussen and Neeltien Claes de Volder.

She was married (2) in Nieuw-Vossemeer on August 26, 1696 to Adriaan Marinissen van Stel, christened in Nieuw-Vossemeer on February 21, 1666, buried there on April 27, 1716, son of Marinis Arjaens van der Stel and Maeyken Pieters. (He was married afterwards to Ariaantje Cornelisse.)

4 Govaert, fo1lows III-b.

5 Pieternella, buried in Oud-Vossemeer on February 17, 1721.

She entered a notice of marriage in Halsteren on April 17, 1678 to Adriaen Janssen Vattecan, born in Strijenham, died before July 22, 1692.

6 Stoffelijntje, died before October 8, 1710.

She was married in Halsteren on November 16, 1681 to Leonardus Pietersen van de Valck, farmer, died in Poortvliet on September 19, 1726. (He was married afterwards to Cornelia Janssen Dietvorst.)

7 Cornelia, born after 1656, buried in Oud-Vossemeer on December 12, 1711.

She was married in Nieuw-Vossemeer on February 11, 1689 to Dingenis Linderse Bronckhorst, buried in Oud-Vossemeer on April 20, 1715, son of Lindert Hermansen Bronckhorst and Lijsbet Willems Stouten. He was an alderman and bought the two houses in the village his wife’s family owned.

8 Johannis, follows III-c.

9 N.N., buried in Oud-Vossemeer on July 19, 1654.

 

III-a Pieter Jorissen van 't Rosevelt, farmer, died before April 8, 1693, son of II-a.

He was married to Maria Lindersen Liefhebber, died before May 25, 1688, daughter of Leendert Liefhebber and Lena Cornelisse Bloeys.

From this marriage:

1 Joris, born in the year 1672, follows IV-a.

2 Lena, born in the year 1674, died before April 24, 1705.

She was married in Poortvliet on May 3, 1699 to Jan Adriaans Deurloo, farmer, buried in Poortvliet on June 24, 1729, son of Aryaan Janse Deurloo and Sara Isacks Lagaas. (He was married afterwards to Josina Vattekan). He was alderman (1716-1729) and burgomaster (1717-1719) in Nieuw-Strijen.

3 Liendert, born in the year 1679, follows IV-b.

4 Johannes, born in the year 1681, follows IV-c.

IV-a Joris Pieters van 't Rosevelt, born in the year 1672, farmer, buried in Oud-Vossemeer on May 29, 1741, son of III-a.

He entered a notice of marriage (1) in Poortvliet on August 7, 1693 to Jacomijntje Matthijs Vlamingh (widow of Maljaert Michielse Coolaert), born in Strijenham, died before September 3, 1698. He was married (2) in Halsteren on February 21, 1707 to Elisabeth Leenderts (widow of Krijn Huijbregts), buried in Oude Tonge on November 21, 1718. He was married (3) to Geertje Arends Hollander, buried in Oud-Vossemeer on January 7, 1758, daughter of Arent Arentsen Hollander and Engeltjen Gerrits van Proijen.

From the third marriage:

1 Pieter, christened in Oud-Vossemeer on October 27, 1720, buried there on November 8, 1747.

He was married to Christina Bogert, christened in Oud-Vossemeer on November 9, 1710, buried there on January 24, 1784, daughter of Adriaan Cornelisse Bogert and Leuntje Adriaens Schipper. (She was married afterwards to Huijbregt Jaspersen van Dijke. She was married thirdly to Pieter Vester.) Pieter and Christina had no offspring.

2 Johannes, christened in Oud-Vossemeer on March 22, 1722.

3 Maria, christened in Oud-Vossemeer on October 10, 1723, buried there on November 5, 1747.

She was married to the widower Hubrecht Schrijver, christened in Oud-Vossemeer on October 5, 1721, buried there on December 12, 1748, son of Hubregt Schrijver and Janna Hendricks Dabels.

4 Arendientje, christened in Oud-Vossemeer on November 11, 1725.

5 Lena, christened in Oud-Vossemeer on March 2, 1727, died before July 10, 1729.

6 Lena, christened in Oud-Vossemeer on July 10, 1729, died there on April 2, 1795.

She was married (1) to Philip Engelvaart, christened in Scherpenisse on April 16, 1713, farmer, died on December 4, 1766, son of Arend Engelvaart and Matje Joos van Belle.

She was married (2) in Tholen on August 2, 1767 to Hendrik van der Weele, born in Oud-Vossemeer on March 25, 1742, farmer, died in Tholen on August 3, 1828, son of Andries van der Weele and Catharina Izakse van den Bogaert.

7 Cornelia, christened in Oud-Vossemeer on July 6, 1732.

8 Engeltje, christened in Oud-Vossemeer on January 23, 1735, buried there on January 29, 1776.

She was married (1) in Tholen on August 2, 1761 to Jacob Keyzer, christened in Poortvliet on February 9, 1738, buried in Oud-Vossemeer on November 13, 1764, son of Pieter Keiser and Anna Mol.

She was married (2) in Tholen on August 24, 1771 to Pieter van den Boogaard, christened in Oud-Vossemeer on December 10, 1738, died there on July 23, 1809, son of Jan Isakse van den Boogaard and Jacoba Boeye.

IV-b Liendert van 't Rosevelt, born in the year 1679, farmer, buried in Oud-Vossemeer on October 18, 1742, son of III-a.

Alderman and burgomaster in Oud-Vossemeer.

He was married (1) to Saertje Claesse Schipper, buried in Oud-Vossemeer on February 4, 1712.

From this marriage:

1 Marija, christened in Oud-Vossemeer on August 1, 1704, buried there on May 25, 1724.

He was married (2) to Maria Boogaart, buried in Oud-Vossemeer on March 28, 1719, daughter of Willem Adriaans Boogaart and Stoffelina Cornelisse de Ronde.

From this marriage:

2 Stoffelijna, christened in Oud-Vossemeer on May 17, 1716, died on March 19, 1778, buried in Oud-Vossemeer on March 21, 1778. She was married (1) to Cornelis de Groen (widower of Marija Hertogs), master bricklayer, alderman in Oud-Vossemeer and in Steenbergen, died in Steenbergen on September 15, 1761. She entered a notice of marriage (2) in Steenbergen on December 22, 1763, to Cornelis van Gastel (widower of Adriaantje Gardeniers), died before January 5, 1773.

IV-c Johannes Pieters van 't Rosevelt, born in the year 1681, buried in Tholen on November 16, 1751, son of III-a.

He was married (1) in Tholen on November 30, 1703 to Anna Manteau (widow of Ariaen Pieters), born in Poortvliet, buried in Tholen on October 29, 1726, daughter of Jacob Manteau and Pieternella Gideonse Heylinck.

From this marriage:

1 Pieter, christened in Tholen on November 2, 1704, follows V-a.

2 N.N., buried in Tholen on July 10, 1722.

He was married (2) to Teuntje Kanaer, christened in Tholen on December 6, 1705, buried there on January 4, 1757, daughter of Olivier Oliviersen Canaer and Maatje Marinusse van den Berg. (She was married afterwards to Cornelis de Bruijn.)

From this marriage:

3 Maria, christened in Tholen on December 19, 1727, buried there on October 2, 1728.

4 Maria, christened in Tholen on August 21, 1729, died there on October 5, 1785.

She was married to Cornelis van Wijbergh, died in Tholen on October 26, 1777.

5 Maatje, christened in Tholen on September 6, 1739, died there on June 9, 1753.

V-a Pieter van 't Rosevelt, christened in Tholen on November 2, 1704, schoolmaster, buried in Oud-Vossemeer on December 8, 1747, son of IV-c.

Schoolmaster (1727-1747), sexton and precentor (1731-1747) in Oud-Vossemeer.

He was married (1) in Bergen op Zoom on February 12, 1730 to Levina Riddings, born in Zierikzee, buried in Oud-Vossemeer on October 31, 1733, daughter of Bastiaen Riddens and Crina Jeroens.

From this marriage:

1 Johannes, christened in Oud-Vossemeer on November 9, 1732, unmarried, buried in Scherpenisse on October 26, 1787.

Schoolmaster (1758-1786), gravedigger, sexton and precentor in Scherpenisse. In his will he left the churches of both Oud-Vossemeer and Scherpenisse 150 guilders to have copper chandeliers made. His will also mentions the inscriptions that had to be put on them. The chandeliers still can be seen in both churches.

2 Krijna, christened in Oud-Vossemeer on October 4, 1733, buried there on January 3, 1735.

He was married (2) to Maria van den Hemel, christened in Scherpenisse on April 11, 1717, died after August 1, 1760, daughter of the blacksmith Bastiaan Merkusse van den Hemel and Josina Vos.

(She was married afterwards to the brewer Jacob Louis Spiering, widower of Isaabella Seijn).

From this marriage:

3 Bastiaan, christened in Oud-Vossemeer on October 2, 1740, buried there on April 15, 1741.

4 Anna, christened in Oud-Vossemeer on April 12, 1744, buried there on October 10, 1748.

5 Josina, christened in Oud-Vossemeer on January 30, 1746, buried there on October 10, 1748.

III-b Govaert Jorissen Rosevelt, farmer, died before December 7, 1683, son of II-a.

He was married (1) to Lina Geertsen Conincx, died before July 26, 1681, daughter of Geert de Coninck and Cornelia Linderts.

From this marriage:

1 Cornelia, christened in Nieuw-Vossemeer on December 15, 1680, died before December 7, 1683.

2 Josijna, christened in Nieuw-Vossemeer on December 15, 1680, buried there on December 27, 1719.

She was married in Nieuw-Vossemeer on October 20, 1697 to Johannes Jansen Bouwen, christened in Nieuw-Vossemeer on February 13, 1678, farmer, died before November 11, 1704, son of Johannes Adriaansen Bouw and Bastiaentje Boudewijns.

He was married (2) in Nieuw-Vossemeer on September 6, 1681 to Lijsbet Adriaensen Groene (widow of Matthijs Reijniersen), born in Sint-Annaland, died before July 3, 1691.

III-c Johannis Jorissen van 't Rosevelt, born after 1656, farmer, buried in Tholen on April 5, 1716, son of II-a.

He was married in Tholen on January 28, 1689 to Clasyntje Pieters Claese, christened in Tholen on September 12, 1660, buried there on April 15, 1715, daughter of Pieter Claesse and Mayken Marinus.

From this marriage:

1 Josyna, christened in Tholen on October 16, 1689, died before July 6, 1698.

2 Maetje, christened in Tholen on October 29, 1690, buried there on November 4, 1727.

She was married in Tholen on April 3, 1707 to Adriaen Hegt, christened in Tholen on March 30, 1678, buried there on April 9, 1728, son of Adriaen Hegt and Maria Simons.

3 Dingena, christened in Tholen on February 1, 1693, died before January 24, 1716.

4 Pieter Claese, christened in Tholen on January 16, 1695, farmer, buried there on October 18, 1747.

He was married in Poortvliet on March 18, 1728 to Maria Boogert, born in Poortvliet, daughter of Pieter Adriaens Boogert and Maggelina Scharre. (She was married afterwards to the engineer Joseph Ghaine.) Pieter and Maria had no offspring.

5 Janna, christened in Tholen on March 3, 1697, died before January 24, 1716.

6 Josyna, christened in Tholen on July 6, 1698, buried there on January 1, 1743.

She was married to Quirijn Marinusse Camhoot, christened in Tholen on August 27, 1687, buried there on March 18, 1750, son of Marinus Camhoot and Maetje Krijns.

7 Goris, christened in Tholen on November 24, 1700, died before January 24, 1716.

8 Clasina, christened in Tholen on September 10, 1702, died before January 24, 1716.

II-b Marinus van 't Rosevelt, surveyor and public notary, died in Tholen on January 29, 1710, son of I.

Alderman (1685-1693) and burgomaster (1691-1692) in Tholen; dike-reeve of the polder Glimes; bailiff of Oud- and Nieuw-Vossemeer 1679-1690, bailiff of Sint-Philipsland 1679-1690. He owned a house on the marketplace in Tholen and a farm near Poortvliet. His tomb-stone is preserved in the church in Tholen.

He was married (1) in Tholen on April 23, 1665 to Apollonia Strijdt, christened in Tholen on Octo-ber 2, 1644, buried there on September 25, 1668, daughter of the alderman Jan Jansz Strijdt and Adriaentje Claes Negenooghe.

From this marriage:

1 Pieter, christened in Tholen on April 28, 1666, buried there on November 8, 1666.

He was married (2) in Tholen on May 21, 1670 to Janneken Poulier, christened in Bergen op Zoom on October 2, 1643, died in Tholen on May 11, 1707, daughter of the alderman Hendryck Poulier and Lowysa de Baugue.

From this marriage:

2 Henricus, christened in Tholen on December 10, 1670, follows III-d.

3 Petronella, christened in Tholen on May 22, 1672, buried in Zierikzee on January 28, 1708.

She entered a notice of marriage in Tholen on November 10, 1696 to Daniël Canisius, born in Ouwerkerk [in 1668?], buried in Zierikzee on December 8, 1727, son of Johannes Canisius.

4 Pieter, christened in Tholen on August 26, 1674, buried there on November 13, 1677.

5 Johannes, christened in Tholen on August 23, 1676, follows III-e.

6 Louysa, christened in Tholen on July 6, 1678, buried there on July 14, 1705.

She entered a notice of marriage in Tholen on November 22, 1704 to Wilhelm van Vrijberghe, christened in Tholen on February 14, 1672, buried there on March 27, 1722, son of Johan Lievensz van Vrijberghe and Catharina Oysel. He was town clark (1692), alderman (1708-1709) and burgomaster (1706-1719) in Tholen, taxcollector (1701); lord of the manor of Vrijberghe.

7 Jacoba, christened in Tholen on February 11, 1680, died before May 9, 1683.

8 Pieter, christened in Tholen on September 3, 1681, follows III-f.

9 Jacoba, christened in Tholen on May 9, 1683, buried in Stavenisse on January 18, 1743.

She entered a notice of marriage in Tholen on April 25, 1710 to Jacob Verkouteren, buried in Stavenisse on February 9, 1742. He was bailiff in Stavenisse.

10 Marinus, christened in Tholen on February 18, 1685, died before July 12, 1711.

11 Jacobus, christened in Tholen on January 26, 1688, died before July 12, 1711.

III-d Henricus van 't Rosevelt, christened in Tholen on December 10, 1670, buried in Rotterdam on November 29, 1728, son of II-b.

Alderman in Schakerloo 1689-1695, councillor in Tholen 1702-1704; deputy clerk (1704-1707) and town clerk (1708-1710) in Rotterdam, clerk of the orphans’ court in Rotterdam 1710-1728; bailiff of Oud- and Nieuw-Vossemeer 1690-1707, bailiff of Sint-Philipsland 1699-1707.

He was married (1) before April 28, 1692 to Maria Liens, died before November 13, 1695, daughter of Jacob Liens (clark of Oud-Vossemeer) and Cornelia Crijns.

From this marriage:

1 Marynis, christened in Tholen on December 31, 1692, died before November 13, 1695.

2 Cornelia Jacoba, christened in Tholen on April 10, 1695, died before November 13, 1695.

He was married (2) in Rotterdam on October 7, 1698 to Harmina de Ruuck, christened in Rotterdam on September 1, 1677, buried there on June 19, 1721, daughter of Elias de Ruuck and Helena Bese-mer. (No offspring from this marriage).

III-e Johannes van Rosevelt, christened in Tholen on August 23, 1676, lawyer, buried in Bergen op Zoom on March 17, 1714, son of II-b.

He was married in Steenbergen on July 20, 1704 to Joanna van Boorden, christened in Bergen op Zoom on March 8, 1686, buried there on January 31, 1722, daughter of Cornelis van Boorden and Joanna Cooremans.

From this marriage:

1 Marinus, christened in Bergen op Zoom on October 22, 1704, died before May 4, 1726.

2 Cornelis, christened in Bergen op Zoom on December 9, 1707, follows IV-d.

 

 

IV-d Cornelis van Rosevelt, christened in Bergen op Zoom on December 9, 1707, lawyer, buried there on June 9, 1742, son of III-e.

He was married in 's-Gravenhage on December 23, 1732 to Maria Antonia Luijken, christened in 's-Gravenhage on October 17, 1704, buried in Utrecht on August 10, 1798, daughter of Daniel Luijken and Geertruit Montschop. (She was married afterwards to Arnoldus Johannes Nollides.)

From this marriage:

1 N.N., buried in Bergen op Zoom on March 19, 1734.

2 Johanna Geertruyd, christened in Bergen op Zoom on February 12, 1736, died unmarried, buried in Utrecht on December 18, 1799.

3 Johannes, christened in Bergen op Zoom on March 15, 1738, follows V-b.

4 Maria Sara, christened in Bergen op Zoom on May 27, 1739, died unmarried, buried in Utrecht on December 10, 1781.

5 Cornelia Geertruy, christened in Bergen op Zoom on October 12, 1742, buried there on November 5, 1742.

V-b Johannes van Rosevelt, christened in Bergen op Zoom on March 15, 1738, lawyer, died in Leiden on February 27, 1815, son of IV-d.

Councillor in the Council of Flanders (1762); he owned a country-seat, called Veld- en Rhynlust, near Zoeter-woude.

He was married (1) [in 1764?] to Balthasarina Adriana de La Biestrate, [born in 1741?], buried in Utrecht on May 2, 1773 daughter of David de Labiestrate en Cornelia Meinharda Pasques de Cha-vonnes.

From this marriage:

1 Cornelis Anthony, died unmarried in Leiden on July 1, 1808, buried in Leiderdorp. He was a canon in St. John’s chapter in Utrecht.

2 N.N., buried in Utrecht on May 10, 1773.

He was married (2) in Alphen aan den Rijn on October 12, 1777 to Johanna Theodora Barchman Wuytiers, christened in Amsterdam on February 18, 1757, died in Zoeterwoude on June 9, 1811, daughter of Simon Jan Baptist Barchman Wuytiers and Louisa Johanna Lampsins.

From this marriage:

3 Louisa Johanna, christened in Arnhem on August 4, 1779, died in Oegstgeest on July 5, 1824.

She was married in Zoeterwoude on November 7, 1808 to Everhard Hendrik Jacob Cunaeus, born in Leiden on January 10, 1779, died there on March 26, 1833, son of Johan Andreas Cunaeus and Arnolda Wilhelmina Brantsen.

4 Johannes, christened in Arnhem on November 15, 1781, died in Zoeterwoude on June 4, 1809.

He was married in Zoeterwoude on March 17, 1809 to Cornelia Maria Adriana Guichet, christened in Amsterdam on July 11, 1787, died there on December 14, 1848, daughter of Pieter Guichet and Geertruy Agnita van Marken. (She was married afterwards to Willem Cornelis 't Hoen.)

5 Guillaume Antoine, christened in 's-Gravenhage on January 1, 1785, died unmarried in Amsterdam on January 20, 1806.

6 Simon Jan Baptist, born in 's-Gravenhage on December 20, 1786, died unmarried in Voorburg on August 22, 1837. Sheriff in Zoeterwoude 1811-1823, lord of the manor of Oude and Nieuwe Struiten on the island of Voorne-Putten.

7 Theodorus Gerard Daniël, born in 's-Gravenhage on March 18, 1790, lawyer, died unmarried in Burtscheid (Germany) on July 28, 1816.

III-f Pieter van Rosevelt, christened in Tholen on September 3, 1681, public notary in Tholen, buried there in July 1731, son of II-b.

Bailiff (1707-1731) and lord of the manor (1730-1731) of Oud- and Nieuw-Vossemeer, bailiff of Sint-Philipsland 1718-1731. He owned a house in the Hoogstraat in Tholen, which his widow sold in 1741.

He was married (1) in Tholen on August 24, 1704 to Justina Paschasia Turcq, christened in Tholen on March 4, 1685, buried there on September 30, 1704, daughter of Itel Fredericxe Turck and Maria van Vrijbergen.

From this marriage:

1 Johanna Maria, christened in Tholen on September 12, 1704, buried there on January 30, 1705.

He was married (2) to Maria Hasart, christened in Rotterdam on November 2, 1689, died in Middel-burg on October 25, 1760, daughter of Johan Hasart and Haasje van Leeuwen.

 

From this marriage:

2 Johanna Ermina, christened in Tholen on November 1, 1711, died in Vlissingen on February 13, 1777, buried in Middelburg (Choorkerk). Lady of the manor of Oud- and Nieuw-Vossemeer 1731-1755. After her son Dionisius Pieter died in 1761, she presented the church of Oud-Vossemeer with a silver bap-tismal font in his memory.

She entered a notice of marriage in Tholen on August 29, 1732 to Johan Pieter Recxstoot, [born in Tholen in 1701], died in Middelburg on January 31, 1756, son of Dionisius Recxstoot and Maria Elisabeth Rethaan. He was alderman (1722-1734) and burgomaster (1728-1735) in Tholen, secretary of the Estates of Zeeland 1735-1751, pensionary of Zeeland 1751-1756.

3 Johan Willem, christened in Tholen on November 1, 1713, follows IV-e.

4 Lupina Jacoba, born in Tholen on March 31, 1720, buried there on January 21, 1721.

5 Marinus, christened in Tholen on December 3, 1721, buried there on July 14, 1722.

6 Maria Pieternella, christened in Tholen on January 12, 1724, buried there on September 28, 1724.

7 Catharina Elisabeth, christened in Tholen on October 14, 1725, buried in Goes on September 29, 1753. Lady of the manor of Oud- and Nieuw-Vossemeer 1743-1753.

She was married in Goes on May 21, 1743 to Johan Isebree, christened in Goes on June 10, 1715, died there on July 25, 1778, son of Geeraard Isebree and Maria Sautijn. He was councillor in Goes 1741, alderman in Goes 1741-1765, burgomaster in Goes 1767-1777; lord of the manor of Oud- and Nieuw-Vossemeer 1754-1778 (his coat of arms can be seen in the Ambachtsherenhuis). He in 1769 donated a copper lectern to the French church in Goes, which in 1856 came to the church in Oud-Vossemeer.

8 Marciana Louisa, christened in Tholen on February 5, 1727, buried there on February 11, 1727.

IV-e Johan Willem van Rosevelt, christened in Tholen on November 1, 1713, died in Middelburg on April 8, 1791, son of III-f.

Councillor in Goes 1736, alderman in Goes 1737-1746, pensionary in Goes 1741-1746; delegate councillor of Zeeland and member of the board of admiralty 1746-1791; bailiff of Oud- and Nieuw-Vossemeer 1733-1746, lord of the manor of Oud- and Nieuw-Vossemeer and (since 1774) Vrijberghe 1731-1791. His coat of arms can be seen on the chimney in the Ambachtsherenhuis in Oud-Vossemeer.

He got the banns published in Middelburg on July 17, 1750 to Joanna Cores Heype, christened in Middelburg on October 26, 1733, died there on April 2, 1759, daughter of Pieter Heype and Ester Ebbenhorst.

From this marriage:

1 N.N., died in Middelburg on March 2, 1752.

2 Dionisius Willem, died in Middelburg on November 20, 1757.

3 Pieter, died in Middelburg on May 30, 1760.

4 Maria Hermina, [born in Goes in 1756?], buried in Goes on September 12, 1809. Lady of the manor of Oud- and Nieuw-Vossemeer and Vrijberghe (1791).

She was married [in 1777?] to Willem Canisius, christened in Goes on August 1, 1742, died in Middelburg on May 20, 1815, son of Marinus Canisius and Geertruid Joanna Canisius.

Willem C. was alderman (1766-1783) and burgomaster (1784-1789) in Goes, taxcollector, delegate councillor of Zeeland and member of the board of admiralty 1791-1795.


1950: Op 20 juni bezoekt de weduwe van de Amerikaanse president F.D. Roosevelt, Anna Eleanor Roosevelt, het dorp.

Op 19 juni 1950 bezocht Anna Eleanor de koninklijke familie, Koningin 

Juliana en prins Bernard en kinderen.
Op 19 juni 1950 bezocht Anna Eleanor de koninklijke familie, Koningin Juliana en prins Bernard en kinderen,met wie ze een heel goede band had en meermalen bezocht, getuige onderstaande foto uit 1948.

Bezoek van Eleanor aan Koninklijke familie, 2 januari 1948
Bezoek van Eleanor aan Koninklijke familie, 2 januari 1948
Op 22juni ging zij door naar Brussel.

De Amerikaanse Roosevelts stammen uit Nederland volgens henzelf, na onderzoek vanaf 1920, maar het bewijs leveren dat ze verwant waren aan de Thoolse en Vossemeerse familie van t' Rosevelt die hier tot eind achttiende eeuw leefde, is doordat het archief van Middelburg in 1940 is gebombardeerd niet meer te leveren.

Anna Elenaor Roosevelt

bij het Roosevelthuis

Anna Elenaor Roosevelt bij het Roosevelthuis

Nog meer fotos van toen:
Het kerkregister met de namen van de

Amerikaanse RooseveltsDe karakteristieke

voordeur van het RoosevelthuisDe hal van

het RoosevelthuisBekend bij de dorpelingen

als klaslokaal voor de kleuterschool van rond 1960!


In 1950 bracht Mevr.Anne Eleanor Roosevelt, weduwe van de president,

(Franklin Delano Roosevelt) een bezoek aan Nederland en aan Hare Majesteit op

paleis Soestdijk. Van deze gelegenheid heeft zij gebruik gemaakt om, vergezeld

van haar zoon Elliot, twee kleinkinderen en de Amerikaanse ambassadeur op 20

juni

Oud-Vossemeer met een bezoek te vereren. Met een diep respect, doch ook met

enige

trots is zij er ontvangen door het gemeentebestuur van Oud Vossemeer en door de

raad van beheer van de ambachtsheerlijkheid.

Met veel interesse bezichtigde zij het "Huize Rosevelt",

en het ambachtsherenhuis. Zij maakte kennis met plm. 50 Nederlandse naamge-

noten, voor het merendeel afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen.


Bezoek van Mevr. Roosevelt aan Oud-Vossemeer in 1950
the NH

kerk

Link to Dutch Reformed Church(-Dutch)
In this church some items which were given by Dutch Rosevelts.
scale in

N.H.church

inside the N.H.church,

Oud-Vossemeer the

lamps

In the church of Scherpenisse there also lamps with inscription of Rosevelt.
inside

the N.H.church, Scherpenisse the

lampsTheodore Roosevelt has visited the Netherlands in 1910 and even knew some Dutch words.

In 1927 the American politician, secretary of Agriculture,later 1941-1945 vicepresident under FDR,
Henry A. Wallace visited the "Rosevelt-house" in Oud-Vossemeer.

Biography
On H.A. Wallace
Vicepresident HAW
On HAW
On HAW
HAW as freemason
In 1929 and 1934 FDR's nephew Theodore Douglas Robinson visited Tholen to search for the Roosevelt roots.

After his death in 1934 this search continued with the friend of F.D.R. Grenville Temple Emmet.(1877-1937)

On Wednesday, January 20, 1937 Grenville Emmet, representative of the U.S.A. for the Netherlands,
held a CBS radio broadcast in the town hall of our village
, at the day of the second inauguration of Franklin Delano Roosevelt.
He told the American listeners the story of Claes Maerten,

Links to Emmet:
About Emmet
About Emmet
Buri al Site

On June 20 1950 Eleanor Roosevelt visited our village.

She visited the "Rosevelt-house" and met with people who had also the name Roosevelt.

courtesey P.J.B.

Zuurdeeg

There are still many people in Nederland with the name Rosevelt.
Zo werd het in Eilandennieuws van 24 juni 1950 beschreven:

HOOG BEZOEK AAN OUD-VOSSEMEER

Mevrouw Roosevelt werd een hartelijke

ontvangst bereid


De 20ste Juni zal de bewoners va» het eiland Tholen, inzonderheid van Oud Vossemeer lang in herinnering blijven. Amerika’s meest populaire vrouw, Mevrouw Roosevelt, heeft de bakermat van de familie Roosevelt bezocht.

Uit oude archieven moet vast staan, dat Claes Maartense Roosevelt ongeveer in 1640 Oud Vossemeer verliet en naar Nieuw Amsterdam emigreerde (New York) en daar de stamvader werd van de Amerikaanse familie.

De hoofdbedoeling van het bezoek was kennis te nemen wat in deze gemeente nog aan de Rooseevlts herinnert, o.a, de woning „Huize Roosevelt”.

In 1648 kocht de landbouwer Joris Pieterse van ’t Roosevelt in het dorp de hoeve, bestaande uit woning, bak- keet, twee schuren, boomgaard, benevens 70 gemeten pachtland.

De woning „Huize Roosevelt” staat ter plaatse, waar vroeger de woning van vorenbedoelde hoeve gestaan heeft. Een kleinzoon van Joris Pieterse vorengenoemd, de landbouwer Leendert Roosevelt, overleden in 1743, was toen burgemeester, de handtekening van genoemde komt in oude registers voor.

In het gemeentehuis (voormalig Ambachtsheren- of Rechthuis) waarvan de eerste steen is gelegd is op 11 Juli 1767 door de weledelgestr, heer Johan Isebree, regerend burgemeester der stad Goes, Heer in Oud- en Nieuw Vossemeer, die echtgenoot was van Vrouwe Catharine Elisabeth Roosevelt, bevindt zich een fraaie schoorsteenmantel. Aan die schoorsteenmantel zijn 14 familiewapens van de toen deel- en stemgerechtigde heren in de Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw Vossemeer. Onder die wapens ziet men het familiewapen van de weledelgestr. heer Mr. Johan Willem Roosevelt, gecommitteerde Raedt van Zeeland enz.

Het oorspronkelijke familiewapen van de familie Roosevelt was op een groen veld een witte keper vergezeld van 3 witte handgeknoopte rozen.

Het familiewapen aan de schoorsteenmantel is enigszins verfraaid, het schild is doorsneden, het bovenste deel bevat het oorspronkelijke wapen, het onderste deel een rode leeuw op een goud veld.

De ontvangst te Tholen

De Thoolse brug gaf met vele wapperende vlaggen een vrolijk aanzien, toen de hoge Gasten in glimmende auto’s kwamen aangereden, waarin zich mevrouw Roosevelt, haar zoon Eliott en haar twee kleinkinderen bevonden. Een geweldige ovatie had mevrouw Roosevelt in ontvangst te nemen van honderden van ongeduld trappelende schoolkinderen en een opeengepakte mensenmassa.

Aanwezig waren ook de Amerikaanse ambassadeur Selden Chapin met de ambassaderaad Robert Coe, mr Huyler, directeur van het United Nations Informatie Service, de zgn. chef van het protocol ,de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr D. F. C. de Casem-broot, de griffier der Staten, dr B. D. H. Tellegen en Mr A. J. v. d. Hoeven, de burgemeester van Tholen.

Bij de begroeting aan de Thoolse brug deed zich een aardig voorval voor, daar de postbode P. H. v. Elsacker een brief voor mevr. Roosevelt in zijn tas droeg, die hij met veel trots overhandigde.

Te Oud Vossemeer

Na deze begroeting ging het in snelle vaart naar Oud Vossemeer, dat geheel in feesttooi was. Jong en oud had zich voor het gemeentehuis verzameld, waar de driekleur naast de Amerikaanse vlag hing en waar de officiële ontvangst plaats had.

De burgemeester Mr J. J. Versluijs was ter begroeting aanwezig, alsmede mr J. H. C. Heyse uit Middelburg, buitengewoon lid van de Raad van Bestuur van de Ambachtsheerlijkheid Oud Vossemeer.

Ambon

Om een beroep te doen op de hachelijke zaak in Ambon, werd mevr. Roosevelt ook begroet door een delegatie Ambonnezen, die de bloemen aanboden.

In „Huize Roosevelt”

Voor de ontvangst ten gemeentehuize werd „Huize Roosevelt” bezocht, waar de doktersvrouwe Jekel gekleed in Thoolse dracht, de hoge Gast verwelkomde in een keurige Engelse speech. Het huis was opgepropt met bezoekers, in welke drukte Chandler en Eliott Jr zoek raakten. Spoedig waren ze echter terecht en Cathilyn en Marie Jekel vergastte de jongens op Zeeuwse babbelaars.

Mevrouw Roosevelt nam van alles met belangstelling kennis, en na haar handtekening in het herinnerings-album van mevr. Jekel te hebben gezet, trok het gezelschap naar het raadhuis.

In het raadhuis

Het hoge gezelschap beklom de smalle stoeptreden en nam plaats in de raadszaal. Daar waren niet minder dan een vijftigtal Roosevelts bijeen, meest uit Zeeuws Vlaanderen. Deze „verre neven en nichten” waren op verzoek van mevr. Roosevelt in het Raadhuis bijeen.

Burgemeester Versluijs zeide in zijn toespraak o.m., dat hij nooit gedacht had de echtgenote van President Roosevelt nog eens op het raadhuis te mogen verwelkomen.

Namens de burgerij schonk de burgemeester aan de hoge bezoekster een album met foto’s van Oud Vossemeer en een pop in Thoolse klederdracht. De album werd door Anna Marie, de pop door Jansje Versluijs overhandigd.

De „neven en nichten”

Vele geschenken werden door de „familieleden gepresenteerd. Dhr A. F. Roosevelt uit Schoondijke overhandigde een plattegrond van Oud Vossemeer, waarna zgn broer, burgemeester F. A. Roosevelt van Schoondijke in het Frans een hartelijke speech afstak.

Burgemeester D. C. Bouwense, wiens echtgenote eveneens de naam Roosevelt draagt, dankte voor het vele dat wijlen president Roosevelt voor Nederland had gedaan, waarna mevr. Bouwense-

Roosevelt een wapen van de Roosevelts’ aanbood. Tenslotte schonk mevr. De Koning uit Oud Beijerland een oud familiestuk, nl. een glaswerk met het wapen der Roosevelts met inscriptie. Hiermee was eigenlijk het officiële bezoek ten einde.

„En nu de koffie!” werd er geroepen, waarna niet alleen koffie ter tafel kwam maar ook allerlei lekkernijen, die de gasten zich goed lieten smaken. Een wens had mevr. Roosevelt nog, nl. gefotogra- pheerd te worden tussen de verre familieleden, wat prompt op het bordes van het raadhuis geschiedde.


As in 2000 (see special page), on Friday 13th June 2003 a group of 30 descendants of FDR visited Zeeland and Oud-Vossemeer, which just had its annual fair (kermis).
They visited the Roosevelt Study Centre in Middelburg and the Dutch Reformed Church in Oud-Vossemeer.(and the fair)


Continue- The American Roosevelts  
Home  About us  Family/Genealogy  Contact  Gastenboek Publications  What do we want  
The Dutch Van Rosevelt's  The American Ro(o)sevelt's  
Four Freedoms Speech  Pictures visit May 26, 2000  
Ambachtsheerlijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe  
History Oud-Vossemeer- dutch  
Oud Nieuws NL  1783-Ermerins over Ambachtsheerlijkheid en Vrijberghe Zeeland 1753 incl. stad en eiland Tholen  
History Nederland (dutch)

By Cees W. Boogaart,Oud-Vossemeer, NEDERLAND

All pictures copyrighted © 1996-2016 by CWB, and licensors. All rights reserved