Auteur Topic: Geschiedenis Tholen uit div. stukken II  (gelezen 2253 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline webmaster

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Berichten: 171
  • Geslacht: Man
  • local historian
  • -Locatie: Willem van Beierenstraat
Geschiedenis Tholen uit div. stukken II
« Gepost op: augustus 04, 2017, 11:41:55 pm »


VAN DER BUTTINGB.

Van boren twee engelen met bazuinen. Onder aan het opschrift
„ Hier leyt begraven Joneheer Pieter van Berghem heer Jaeobszone die sterf
„int jaer ons heeren mdc ende vi op den vi dach vank mey”

„Ende joncvrouu? Elisabeth van Rezen syne huysvrouwe die starf op den
„ vn dach van november iet jaers ons heeren mdc.”

Wapenbord van Pieter van Bercheu.

In het midden het wapen van Bbrchem , waarboven 1606. Voorts de vol¬
gende zestien kwartierwapens:

Ruyven.

Rietwijk.

Cats.

MaTHE NESSE.

Cbuiningzn.


Brbohem.

de CooLPirr.
Hinckakrt.

VAN WlTTHRM.

Schoonhoven.

Pots.

Pots of Pot,

Coutekeau.

Hkrdihcx.


TAN DRB BUTTINGE.

Ahnemuiden.

Wapenbord van Elisabsth van Rjésen, huisvrouw van Pieter
van Berchbm.

Eeoe ruit, ia de hoeken „obiit anno 1600 7 Nov.” Voorts het wapen ge¬
deeld , regts het wapen Tan haar man vak Berchem , links het wapen Tan Re-
skn , zoo als dat bij Smallegange Toorkomt, doch met andere kleuren; een klein
middelschild met het wapen n. f. Tan Moebmont.

Tot verklaring der kwartierwapens van tan Bebchkm diene het volgende:

Pieter tan Berchem was de zoon van Jacob en Anna tak Rotten ; Jacob
de zoon van Adbiaan en Mabgabetua tan Schoonhoven ; Adbiaan de zoon
van Costijn en Jacqueline of Jeannk Hinckaebt en Costijn de zoon van
Co Stijn en Makgebita van dk Cgolput. Jacqueline Hinckaebt de dochter
van Philips en Jacopink tan Witthem ; Margabbtha tan- Schoonhoven de
dochter van Hendrik en Jranne Coutkreau ; Hendrik tan Schoonhoven de
zoon van Philips en Cathabiha Pot; Jeanne Couterkau de dochter van Ro-
beet en Mabgarita Hbrdincx,

Anna tan Ruijven was de dochter van Hubkecht en Jeannk tan Cruinin-
grn ; Hubrkcht de zoon van Claas en Maria tan CaTS; Ca als de zoon van
Willem en Agnes van Rietwijk ; Maria tan Cats de dochter van Anthru-
nis en Elisabsth van Mathenesse. Jeannk tan Cruiningen de dochter van
Jan en Catharina tan der Buttinge; Jan de zoon van .. . tan Cbuinin-
gen en . . . Pot en Catharina van der Buttinge de dochter van Retnieb
en Jeannk van Abnehuidkn. Men zie Butkens, Trophéet, t, II, p. 248;
o’Hekckrnrodk , Nobiliaire, p. 138 en 529, waar evenwel noch Jacob, noch
rijn zoon Pieter van Berchem voorkomen, naar de gewoonte der oudere Bel¬
gische nobiliaires, om de takken, die de hervormde godsdienst hebben aangeno¬
men , weg te laten; voorts de Rouck, Ned. Her,, bl. 319, Smallkqange in
de genealogiën van Cruiningen en vak Berchem , die evenwel Jan van Chui-
hingen maakt tot een zoon van Abknt die te Cruiningen begraven ligt en
in 1561 overleden is; deze zon das de achterovergrootvader van Pieter Bbb-
chkm geweest zijn, dat onmogelijk is bij het jaar 1561 voor zijn overlijden
opgegeven.

Over Pi eter tan Berchem, een der verbonden edelen, later onder de wa¬
tergeuzen , kapitein enz., zie men v. D. Aa , Biogr. woordenboek, i. v.; van
Groningen, Watergeuzen , bl. 142 volgg. Hij is nog geweest burgemeester van
Tholen in 1599, 1600, 1602 en 1603, en liet drie kinderen na : Maria, de
vrouw van Adbiaan van Manmaker, Jacob, baljuw van Vlissingen en Anna.

Elisabeth tan Rksen was de dochter van Pieter, over wiens geslacht men
zie de la Ruk, Geletterd Zeeland, bl. 449 volgg. Uit het wapen blijkt dat
het geslacht Resen verwant ia aan dat van van Dalem.

/

Zerk, in de preekkerk, van Anna Schets, huisvrouw van
Feedbrik van Dorp.

In het midden een vrouwenwapen, ruit, gedeeld, regts het wapen van Schets ,
gekwarteleerd met Rechtkbgiu ; links Banran. Voort» de volgende kwartier*
wapen»:

Baiuco.

VAN DE WanVE.
van Ursrl.
van dkk Mkulen.


Schets.

Rechterseh.

Crans.

KRLUIS of K tLUCTT8.
Boven het wapen:

Epttaphium.

Invida quid notlrae dileetae eonjvgit otta
Mort, anima duld deficiënte, ftrit ?

Quae priut aerumnis multit erereita nonne
Debuit ktc tandem viia quitte frui f
Sed pater aethereut renuil quieum illa beata
Aevum apit, idem nol atieret utque pater.

Onder het wapen :

„ Hier lept begraven die Edele en teer deugtame vrouwe Anna Sckett met drie
y, har er kinderen: de kuitvrow was van den heer Oovertlen Joncker Frederici
„ heers van dorp is gestorven op den 7*° September 1608.”

Wapenbord van Anna Schets.

Eene ruit; regts: 1 en 4 blank, 2 en 8 het wapen van van Do«f; links:
1 en 4 Rechterarm, 2 Schkts, 3 blank, gedeeld met Briiiicu.

Anna Schets was de dochter van Conrad Schets en Anna Maria de Bri-
mbv ; Conrad de zoon van Erasmos en Ioa van Rechtergrh ; Erashus de
soon van Conrad en Maria Crans of Krans gezegd Roscara ; Ida van Rech¬
ters km de dochter van Nicola as en Ida Kbluits of Kelhbts; Maria dr Bei*
uru was de dochter van Jacob en Anna van dr Wrrvr; zie Bvtkens, "Pro¬
pheet etc., t. II, p. 265 en Suppl., t. III, p. 286 sq.; d’Hkrckenrode, p. 1748.

Over den man van Anna Schets, Frederik van Dorp, geb. 1547, en over
zijne groote verdiensten in den opstand tegen Spanje zie men van Groningen ,
a. w., bl. 194 volgg., en de schrijvers aldaar in de aanteekeningen aangehaald.
Gedurende het beleg van Ostende was hij aldaar gouverneur van de plaats en
werd, na de overgave, gouverneur van Tholen, waar hij in 1612 overleed; zijn
portret komt voor hiervoren, bl. 126. Zoowel Pis.tbr van Bkrcheh als
Frederik van Dorp hadden onder de watergeuzen gediend en vonden elkander
derhalve te Tholen weder, de een als gouverneur der plaats, de andere als bur¬
gemeester. Na den dood van Anna Schets is van Dorp hertrouwd met Sara
van Trkllo ; zie van Lkbuwkn, Bat. ill., bl. 986.

Wapenbord van Joachih Libns.

Van baren bet «rapen «en Luns , waaronder:

Ftro pio nobili Joaehimo Liens equiti
mtrato juris uiriusque consmlto, urbis
Sgndico, ad M. Brittanniae Rtgem pro
r«public. Ugato extraordinario moeste
vidua dolenter liberi po(suerunt)

Obyi on* 1825 18 Mortis.

Weent Moten drienael drie, treurt Musen en Nqjaden
Deendraehi van Deendraeklslust is dooi, hij leefde in doden
Oodvruehtieh, macktieh, wijs, welsprekend, hooggeleerd
Syn ireurblgeinde blijft denkwaardieh en geeerd.

*    C. Li ims.

0«er JoiCHDf Liens , toon van Johan , regent van Tholen, lid van de
staten-generaal, in 1618 naar het Engelsche hof met van oir Dusskn en var
Gooh, voor de seleen der O. I. compagnie afgevaardigd, en door Ja conus I
tot ridder gemaakt (eques auratus, sie Zeeland, 1858, bl. 220), zie men Car-
lktom , Memoires, II, p. 854; III, 119; Navorseher, dl. II, bl. 285. Wat
op laatstgemelde plaats voorkomt alaoif hij dijkgraaf van de Britsche stranden ion
geweest sgn, en in Engeland gebleven tot de onthoofding van Kakel I,'is niet
van toepassing op Likns maar op Vermuyden. Volgens de aanteekening vermeld in
Navorseher, a. p , ton Joacbim Likns driemaal gehnwd geweest zijn , 1*. met Eli-
SABKTB VAN BORSSKLE, 2*. met... VAM HlRTSBEKE , 8*. met CoRNELIA VkRMUT-
din. Naar het mg voorkomt is hier eene vergissing, waarschijnlijk daaraan toe
te schrijven datELiSABETB van Borsskli , de dochter van Puilibebt en Luckktia
vah Seetsbeke, met eenen Cobm. Luns is gehnwd geweest. Vit het huwelijk
met Cobnej.ia Vk buut den , de znster van den bekwamen Coknrlis Vekmutdbn ,
list JOAcnnc eene dochter na die gehuwd is met Johan Vkrmutdkn en eene
doditer Sdzanna , de vrouw van Jacquks Ballens. Zie overigens over de fami¬
lie Liems , Portefeuille XI, op St. Maartensdijk.

Wapenbord van Chablotte de Peetebs dict Cats, huisvrouw
van Theodobus van Ybijbebghe.

In het midden het wapen van Vrijberghe met dat van Pketkks dict Cats;
in de hoeken n 1659 obiit Voorts de volgende kwartierwapens:

Peetebs dict Cats.    Chantbainb dict Broucqsavt.

Hoen.    Fopxa.

Zie Mac are , in Kronijk kist. genootschap, 1852.

Theodobus van Vrijberghe was kolonel en kommandant te Sluis en over¬
leed 16 Januarij 1679. Na den dood van Chablotte de Peetebs dict Cats ,
hertrouwde hg met Maria van Sypestein. MS. gen. Vruberghk.

Wapenbord van Johan Dallens.

Ruit met het wapen van Dallkns : uanr met een leeuw van goad, bezaaid
met gouden blokjes. In den rand: „Duke et decorum eet pro patri» mori."
Op het schild: obyt den 19 Juni 1660 en de letters V. D. Vier kwartierwapens.
Dallkns , ontbreekt.    Likns.

dk Huïbrxt.    V bruut den.

Daaronder:

Immortalitati

nobilit generoti beüicoti juvenit D. Johan Dalen* in
variit praeliit navalibut praetertim a°. 1665 pridie
id. Ju» architalan* noiil. D. A. Wauenaer,
extremum autem cioiaCLXVi. m id. Juni Nobil. D.
de Rugter post quatriduanum eonjtietum
acerrimum contra elactem regie Brittanniae
adversu* foederati Belgü eopias marinae inetruetam
a noetris veto deetruetam, graviter eauciati et
ex vuluere nu kal. Jul. placide denati aetat. xxu.

Reu prolee generota caditl tic sanguine eignat
Fidem et quant dedicet rnorte tua patria(e).

Dollen*, viou* era* lux etemmati* alma patemi,

Moriuut aeiernum poeteritati* erts.

Moettu* potuil.

D. V. M.

Johan Dallkns , de jeugdige vaandrig, die op 22jarigen leeftijd, tengevolge
van de wonden in den vierdaagschen zeeslag bekomen, sneuvelde, was de tooo
van Jacques Dallkns, burgemeester van Tholen en rekenmeester in de genera*
liteits rekenkamer en Suzanna Liens; zyn vader was de toon van den borgt*
meester van Tholen Jacques Dallkns, uit diens tweede huwelijk met Catha*
kina dk Hutbkbt; sijot moeder de dochter van Joacbix Liens, uit diens hu*
welijk met Cornklia Vebxuydbn.

Wapenbord van Anna Isabella van Borssele.

In het midden het wapen van Steenuutsk gedeeld met Uobssklk; hieronder:
obiit den 26 Juli 1669. Kwartierwapens :

Borssele.    Langknauwer.

Lier.    van Bercheh.

VAN DER HOOOK.    LlNCK.

van Berchkm.    Brinck.

Anna Isabklla van Borssele was de dochter van Rogier en Sabina van
Langknauwer ; Rogier de zoon van Wolfard en Maria van Lier.

Zy was in eerste huwelijk, 8 Maart 1628, gehuwd met Louis van Wach*
tbndonck (geb. te Middelburg 6 Jannarij 1600) en in tweede met Baudewijn
van Stkbnhutsb; het wapen van Stxknbutsk zoo als dit hier voorkomt, is
gelqk «u dat bij Suiuemei, doch gebul verschillende nn bet «ipn tan
Stunbutsi bij Ruisch dk Bruin en d’Hirckknbode , Nobil., p. 2068.

Wapenbord van Elias Beeckman.

Wapen van Beeckman ; in de hoeken obiii xxi Jung 1677. Onder het wapen :
ManTbVs generotae TnDoLIt aC VlrtVth Vlrl
D. Eliae Btecmanni.

Beeemanni toboiem, fato violenta , piavü
Mort Ardenbvrgi vim columenque deeut,

Not monumenta domui, dieat Dirmuda futtte,

We per amulet hittoriamque viget.

Zie oeer het wapen Caixrnfrls, in Zeeland 1862, bl. 218, 219. Orer
Elias Breckman, den heldhaftigen verdediger van Aardenbnrg in 1672, sie
de merkwurdige stukken en aanteekeningen medegedeeld door C. A. Rotbaan
Macaré, in Kronijk kilt. genoottekap, 1860 en J. H. tan Balk, in Handel,
m. van letterk., 1865.

Zerken met opschriften' enz. waarvan geene
afbeeldingen voorhanden zijn.

De Tolgende beachrijring ia getrokken uit het hierbij liggende algemeen regie*
ter der grafzerken enz., hier in de verzameling voorhanden, wurin allea volgena
de nommers der zerken, zoo als zij in de kerk liggen en op den platten grond
hiervoren vermeld voorkómen; ik heb un eene meer of min chronologische volg*
orde de voorkeur gegeven; de tnsschen haakjes gestelde nommera zijn die van
het register De overgeslagen nommers zijn die van zerken, waarvan niets te
beschrijven valt of van de hiervoren reeds beschrevene.

Preekkerk.

„ Hier leghel begrave Jan Toeren die ttarf int jaar mccccxxxix, nu dage in
„ Oetober en bg hem leghel vrouwe Oertruyl tg wijf wat, die ttarf int jaar
„ mcccc    In het midden een ovaal met een merk (n°. 28).

y,Eter leghet begrave Konelie Jan Clat Jöt docht, arijan bouvzöt wijf wat
„eterf int jaer kcccc en li xv dagge in Junio” In het midden een anker (L*. F).

„Hier leet begroot makt ia aerent dochter die ttarf int jaer mcccclxxix
„xxni daghen in Decembri."

Op dezelfde zerk, in het midden:

„Hier legt begraven Matteut Cornelit Bergen, tterf den 21 Februari o*.
„ 1683 en heg wat oudt 95 jaeren.” (n°. 12).

„Hier onder leet begrave Yda Jacopten die tterf int jaer xoccoxcuu opten
„.... doch va meerte opten twedè paeezdach bidt vair de ziele.” (n*. 47).
Latera eigenaar Maxtinus Gaaswije.

/


„ Hitr « begrote Maria Simons Comelit dat» wijf wat ti sterf tnt jaer
„xvcvi. zzz dag» in mega*' (u*. 4$).

„Bier leet begrave Cornelie Oeltm docht, hugsvrouwe va Comelit da Baai-
„maettar dia tierf ano z»o n vu op tiaia Margriet» doek” Ia het midden
«In wapen een merk. (■•. 83).

„ Hier laet begrave Comelit roejf, die ttetf ano xv° e* xi xix dagke in No-
„vaatbar e» Lacnaort Cornelit dia tierf ano xv«xi da eerste dach 7 februari
„bidt voor de delen'' In het midden een St. Andrieakruia en een zwaard. (n*. 17).

„Bier leet begr Jarrent karmanta lakensnijder die sterft ano xre en zuil zzu
„dage in Mag bidt voer de tiele." In het midden eene ruit met een merk. (n*. 67).

„ Hier leet begrave Elgsabet Corneli» Pietersse va Dalem vijf vat sterf iat
rJaer zv« en xe xxviil dag» in Meg bidt voer de tiele."

„ Ende jeffrou mariken comelit daas van Schouwen dochter de kueevrouve ent
„ Jaeop Anionisten dewelcke tsamen in houvelgeke gheleeft hebben Lint jarea
„die sterf a*. xve ende xxxu den xv December"

Van onder in eene rnit het wapen van van Dalem en een wapenachild met eea
merk. Latere eigenaar Maktinus Ga as w uk. (n*. 44). Zie de zerk hiervorea
beschreven hl. 477.

„Bier legt begrave Jaeop Jaeop* va Liare en Mariken tg dochter aterf eb
„ zv° en xv den xiiii Octobris." In het midden een wapenschild met eene bloem
waarop een kruia. (n\ 21).

„ Bier leget begrave Marcken Dancknamaele de buitere va Marines Sgmou
„ dthoniis die sterf «*. xvexxm de x augutlo bidt voer de tiele." (n*. 58).    !

„Bier legt begraven Corneli* Pieten dochter de hugtvrouwe va Marines M.    \

„Sgmons*. sterft a*. xv*xlv den xvn*u dach in meert»" (n* 65).

Twee wapens, het eene van M aki kus Stmokskn , een geereneleerde faas waar*
onder eene roos; het andere een vrouwenwapen gedeeld, regts het wapen van
Stmokskn , links het wapen van Cohh. Pirtkkse , zoo als dit hiervoren hl.
479 en op xyne zerk te St. Maartensdyk voorkomt.

fc    •

„Bier legt begr. Mariae Cornelit Nouten docht, sterft aö zv°xlv de xv decèber"

In het midden een anker in eene rnit. (L*. A.).

„ Bier legt begraven Corner Jan Arensse die sterf int jaar on* heeren mccoccui
„den xiii dach van mege bidt voor de dele." In het midden twee wapenschil¬
den , beiden met merken, (n*. 89).

„Bier legt begr. mei tgn pgerte hoochboom en sterf o*. xveLvii dê eerste
„ Septembe."

\

„ Ende Lgenkt pgeter eaite da dochter bidt voer de tiele”

In het midden een boomstronk en in de hoeken de xinnebeelden der eren*
geheten, (n*. IS).

„Bier legt begrave Ja» Hubrect Ja» Secrelariut va Schakerloo e» tterft «*.
„ iv°lx de» xxviii doek Juny” In het midden een wapenschild waarin de let*
tere I I en een merk. (n*. 40).

„ Bier leet begraven de» dickgraef ia» iante» va» Couwerve die tterf de» 19
„ September anno 1588 nut eg» kuytvrow ionckfrou balbina Yacob va» bleyttoyck
„ die tterf de» 28 October anno 1576.*'

Twee wapenschilden; het eene met een merk en de letters V. C.; het andere
drie bollen en de letters V. B. (n*. 27). Zie de terk vermeld hiervoren bl. 479.

„Bier legt legr aiien.. Comelit Pielen*, va» Leckerkerck hij tterf dé 18
„ January «•. 1595.” Hierbij een merk (L. As.).

„ Bier legt begraven halte» Pietent. cramer dia tterf i»t jaer ont keeren
„Mv^lin dea xxx doek daar maant december.” Een schild met een merk en
de letters B. P. (n*. 51).

„Bier legt begraven Janneken beghin éde tterf da» 20 Januaritu 1814.” (n*.59).

„Hier legt begrave mr. Johan de Brommer i» tg» JE. leve» Been i» Vrij-
„bargke out ontren 66 jare* dia tterft de» 7** Janii 1617.”

Wapen: in het midden eene bloem; voorts een os, vogel en viseh. (n*. 15).

„ Sepulture va» Jochem Jelbregtte» va» der Beyden out borgemeetter der tteede
„en da lande ms der Tolen tterf 5 Julg 1625 out 50 jare» ende tgne hugt-
nvrouwe aeltien Wilmt gettorve» op de» 12 October anno 1651 oudt 10 jare».”

Een wapen: naar het schijnt drie bloemen. Latere eigenaars J. v. p. Heide
en Franc. de Waal. (n*. 66).

Hg komt voor als burgemeester, op de Igst bij Smalleoanoe, op de jaren
1615, 1616, 1618, 1619, 1622 en 1628. In MS. genealogische aanteekenin*
gen vind ik drie andere wapens van v. o. Hbydbn opgegeven, 1*. dat bg Smal*
1.EGANGE, 2*. dat in het Nbbiliaire, 8°. dat op een cachet: 3 brandende vnnr*
potten 2 en 1, op gond. Onder verschillende leden van het geslacht, waarbg
evenwel Joch km niet genoemd wordt, komt vooreen Jacquks van dkb Hktdkn
dit la Brutere , die in 1649 adelbrieven had gekregen; Geruit v. d. Hktdek ,
aanxieolijk koopman te Novogorod, nit Zeeland afkomstig, die later veel werk
maakte van de alchimie 1626; Jacquks schepen te Tholen 1688 enz.

„ Bier it begrave» marini anlhonitte» kalle out burckmT de ter itede tterf da
„14 mag 1606 en Janneken Jochem* dochter tg» hugtvrouwetterft de 27 October”

n Cornelia Marinit Kalle haar.... kt* hugtvrouwe wat va» Pieter Bete...
nbali» v porifftiet tterf de» 20 february A\ 1626.”

„ Hier leyt begraven netliien anionis huysvrouwe van de majoor Comelis Colle
„sterf den 28 7her 1686 $eeg was oudt 78 jaeren”

„ Antonctta marinus colle huysvrouwe van Melekior Janus Leydeekker sterft
„den 10*° October a. 1627 en haar broeder Cornelis Corneliue Kalle sterft
„den 29 September 16...” (n*. 70).

Makikus Anthkunissen Kollen komt, onder den naara van CoaTA , voor op
meergemelde lijst op de jaren 1575 , 1576, 1578, 1594 en 1595. Pikte* Ei¬
sen was nog in 1627 baljuw van Poortvliet, zie Ekmkrins , Zeeuwsche oudheden ,
dl. VIII, bl. 130 en 149.

„ Bier is begraven vocht Cornelis de h* borgemeester van ter Tolen balios van
„de grafelykheidt Portvliei sterf ende out is geweest 57 jaren a*. 1652.”
„Hier leyt begraven Cornelis de Vocht sterft den xik february xvfexLU.’'
Een wapen even als Stavenisse, doch en chef drie klaverbladen in plaats van de
tnrven. Uit den helm een klaverblad. Latere eigenaar J. H. 6. Clement. (n°.16).

Voocht Cornklissen komt als burgemeester voor op de jaren 1645 , 1647,
1648, 1650 en 1652.

„ Hier legt begraven d*Heer Jan Janse Strijt, oud burgemeester deser stede
„en rentmeester van de geestelycken en wereldlycke geannoteerde goederen «
„confiscatie» ih quartieren van Tholen sterf op 23 Novemb. 1656 oud 80 jaren'*
„ Ende jofvr. appolhnia Anthonis syn huysvrouwe oud 54 jaren, gestorven
„op 25 martii 1646.”

Van boven een wapenschild met een merk en de letter S. Latere eigenares
Coknklia Strijd. (n°. 5).

Hij was burgemeester 1586, 1589 en 1590.

„ Hier leid begraven Cornelis Marin(ï)sse in zyn leven kerckmeester van deeser
„kercke sterft den 9* maart anno 1663 oudt geweesd 76 jadren”

„Cornelia Marinus zyn huysvrouw sterft den 19 October anno 1646.”

„ Ende Petronella Keizers zyn tweede huysvrouw sterft den...

„Ende zyne oudste dogter marya van der Vliedt getroud geweesd met Jaecb
„van der Heyde is gestorven op den 22 meye anno 1653 oud 33 jaarenf
„Ende Sr Joannis Greef gewesene 2 man van de juffr Petronella Keysert
„sterjt den 22 Juny a°. 1681.” (n°. 3).

„Hier leijdt begraven den eerzamen Cornelis Gassen Negenoogen die sterft
„den vijfden augus 1647.”

Een wapenschild met letters. Latere eigenares N. van Dimt wed. (n*. 18).

„Hier rust Willem Jaeobsz metser sterft anno 1641 ende huysvrou Grijtkev
„ Claes sterf den 19 Juny 1647 ende Magryte Willens sterft den 15 Novembr 1647.”
In plaats van wapen metselaarsgereedscbap. (nQ. 69).

„Hier leyt begraven Comeli. Striit is gestorven op den 1* mey anno 1651
„ende Jopke Rixe sterft    (n°. 29).

„Hier leet begraven Pieter Jacobsz van Qelre die tier ft anno Hveux den xix
„ doek in meye bidt voor de ziele. Ende den eerzamen Pieter Jacobs* van gelre
„secretaris deser steede die starf den 5 Septembris 1631.”

Volgt een griffioen met opene vlerken, om zijn hals hangt een wapenschild:
een baar, en chef: drie hakmessen, en pointe: drie bollen.

„Ende juffrov Marie van der Raegen tgn hugsvrouwe die starf den 25 De-
„cember 1651”

In de hoeken de zinnebeelden der evangelisten. Latere eigenaar burgemeester
COBMKLIS VAN CrOMSTBIEN'. (n*. 61).

„ Hier legt begraven Hendrik Stevenssen die sterft den 23 augustus 1655 oudt
„78 jaar en ende neeltgen Vans sgn hugsvrouwe die sterft den 20 September
„ 1634 (?) out 79 jaren.”

In het midden een snijdersscliaar in eene ruit. In de hoeken rozen. Latere
eigenares Cornelia Stbijd. (n*. 6).

„ Hier leght begraven ePHeer Iman Liens president schepen deser stede Tholen
„ sterft den ....en burgen* out sgnde .... jaren."

Latere eigenaar Iman Spkumt. (n*. 84). Libns was Burgemeester in 1686.

„ Hier leggen begraven Heer Jaeob Willemsen de Bout heer van Vrijberghe
„sterft den 28 Jiaert anno 1556.”

,, Heer Willem Jacobsen de Bout heere van Vrijberghe, burgemeester deser
„stad Tholen sterft den 16 january an* 1625 out 75 jaar en."

„Jonckvrouw Cornelia de Jonge hugsvrouwe van den Heer burgemeester Ma*
„ rinui van Vrij berge sterft den 6 februari an* 1629 out 81 jaer.”

„Jonekvrouwe Cornelia Vagere hugsvrouwe van den burgemeester heer Witten
„van Vrijberghe sterft den 30 Jung an* 1636 oud 64 jaer,"

„ Heer meester Lieven van Vrijberghe burgemJ deser stadt en rekennt van Zee•
„ land sterft den 3 Jung anno 1637 oud .... jaar!'

„ Jonekvrouwe Cornelia van Vrij berge sterft den 20 Jung an* 1650 oud \Sjaaren!*

„ Heer mT Jaeob van Vrij berge secretaris deser stadt sterft den 4 SeptemW a*
„ 1651 out ....jaar.”

„ Jonekvrouwe Anthonelta van Vryberge hugsvrouwe van den Heer capitegn
„Theodorus van Vrijberghe sterft den 11 Octob. a°. 1654 oud 23 jaar en!'

„Jonckvrouw Anna van Vrijberghe hugsvr. van den heer Burgemeester Wil•
„helm van Vrijberghe sterft den eerste maart a*. 1655 out 25 jaare"

„Paulus van Vrijberghe sterft den 1 Julg an* 16... oud 21 maanden."

Van boven het napen van Vrijberghe. (n®. 50).

Mors janua vitae, Vrijberghe, met het wapen van Vrmbbrghb. (n°. 48).

Motte virescit virtus, Vrijberghe , met het wapen van Vrijberghb. (n*. 49).
Beiden zonder verdere aanduiding.

„ Jonckvrouwt Maria Strugve wed. van de Heer teeretarit mr Jaeob m Vrij-
„ bergke gettorven den 17 Jung A9 1658.”

„Jonekvrouwe Jokanna van Vrijbergke gettorven den 28 October a9. 1670.”
„Jonekvrouw Jokanna Maria van Vrijbergke geetorven den 4 Janaarivt
„anno 1678.”

„ Jonekvrouw Maria Margaretka van de Petra kugtvrouwe van de keer Ma-
„ riant J. van Vrijbergke eecretarie van Tkolen overleden den 27 Meg anno 1679.”
„Mevrouw Maria Steengroekt kuytvroutoe van den Weledelen keer meevier
„Conelit van Vrijbergke keer van Vryberge etc. Boet in den Roede van Stat¬
uien der vereenigkde Nederlanden, overleden den 6 November anno 1679.”

„Mevrouw Maria van Vrijbergke kuytvronw van den edelen keer kapiUgu
„Hugbreckt van Frijiergke eterft den 15 December 1681.”

„ Den weledelen keer en mr. Conetiv van Frijiergke Heer van Frijiergke in
„tgn leven raadt in de roede van Stoelen der vereenigkde Nederlanden eterft
„den 19 meg a9. 1688” (n\ 58).

„ Heer Wilkelm van Vrijbergke keer van Nieuwelande eto. gecommitteerde reedt
„en ter admiraliteit van Seelant denat. 16 Januariut «•. 1679.”

„Jaeoba van Vrijbergke dogter van de keer raettkeer lieven van Frijiergke
„keer van Nieuwelande etc. out 81 jaar vterft den 22 meg 1686.”

Voorti s mort janua vitae en het «epen van Veijberghb. (b*. 57).

„Catkarina van Vrijbergke oudt 19 jaeren dochter van keer Jokannee m
„ Vrijbergke keer van Noemen eterft op den 20 November «*. 1685. Catkarina
„Pieternella van Vrijbergke oudt 19 maanden dochter van Heer Levinue van
„ Vrijbergke keer van Noemen eterft op den 18 October 1685."

„Anna Maria van Vrijbergke out 19 jaeren dochter van Heer Jokmn van
„Vrijbergke, eterft op den 22 November anno 1687.”

„ Hier legt begraven dB de Hr de B' Jokan l. van Vrijbergke H? van Namen
„ordinarie raad van tgn doorl. Hoogk* den Heere Prince van Orange burge-
„ meeel' en permanente Baadt der etadt Tkolen, rentm' van de geeetelgcke goe-
„deren, Bailiu en dgcgraaf der Hoogkkeerlgckkeidt van Poortvlied, mitegadert
„gecommitteerde tot de fortificaliewerkeu van Tkolen ende die op de reviert
„ <T Eendracht eterft op den 5 Juni a°. 1678.”

„Alt nogk tgn Edele kugtvrouw vrouw Catkarina Ogtel eterft op den 28
„ Augutti a*. 1688 tgnde 47 jaeren oudt."

„Anna Maria van Vrijbergke out 19 jaeren, dochter van Heer Jokan ni
„Vrijbergke t tterft op den 22 November anno 1687. (n*. 1).

Het gealaeht vso Vrijbkrshb heeft te Tholen een groote rol gespeeld; over velen
der hiervoren genoemden vindt men bijzonderheden in de meergemelde verumeling
op het provineiaal archief. Omtrent den oorsprong van dit geslacht vind ik in eeoe
onder rog bernstende genealogie van Vrijbkrohr. dat de heerlijkheid Vrgberghe
in 1484 gekomen is van eene Coiriua Cbossink, gehnwd met Divio Dra*
bout» (of db Bout), die de vader was van Willem Dsvidse. Dese was bar*

gemeester te Reimerswale en gehuwd met Makiken Matken Adriaansen Vozen
(f 29 Meurt 1658), verwant aan het geslacht Copal. Het derde kind nitdit
hnwelijk was Jacob Willehsb de Bokt, die, nadat hij in 1660 de heerlijkheid    *

Vrijbergbe gekocht had, den naam van Vbi/bbxghk aannam, Reimerswale verliet
en te Tholen kwam wonen, waar hij in 1555 schepen werd. Uit zijn hnwelijk met
JOSIHA BeKNS sproot WfMiKM Jacobsk db Boft tan Vrijberghz , die uitzijn
derde hnwelijk, met Cornklia Vaorrs, naliet drie zonen, Jacob, Lieven en
Marikvs, die de stamvaders zijn geweest van al de overige leden van dit geslacht.

Het octrooi tot indijking van Vrijberghe, waarvan eene copie in mijn bezit
ia • gegeven door Philips aan Jan Ruichkok , is van 4 Maart 1445 (1444
at. e.) en te vinden in het register van de leenen , op het rijks archief, Alpha
1440—1447, Ca*. G, kapittel Zeeland, fol. 7. Als medegeregtigde wordt daar
ook genoemd Anthonis van Rotsciaar. Indien de overgang van de heerlijk*
heid, zoo als die in de genealogie voorkomt, de ware is, dan blijkt nit Ermk-
klhs , Zeeuwtche oudheden, dl. II, bl. 185 , dat dit slechts van een gedeelte
er van moet verstaan worden.

„ Hier lept begraven Crijns tunisten sterf den 27 Mep 1678 ende Janneken
„ Jacobssen sterf den 16 Feb* 1685.”

„ Ende juffr Anna Maria Coorne spne hupsvrouw sterft den ... out tpnde
jaren. (L. G.).

Wandelkerk.

„Hier leet begraven Jacob Arensen, die sterf int jaer xve en x den xix daeh
„van December."

In het midden een merk. (n*. 19).

„ Hier lept begrave Janneken Bouwen Jan Dircksens Fieter Janst huisvrouw*,
„sterft o°. xvcxiiiii den x***11 Januarp."

In het midden twee gekruiste hooivorken, aan de eene zijde een merk; aan
de andere een boog. (n*. 15).

„ Hier lept begrave Hubreeht Comelitzoen Mosterpot ende sterf int jaar ons
„heeren xv4i.vii den xix daeh van de maent October"

In het midden een wapenschild met pot en de letters H. C., in de hoeken de
zinnebeelden der evangelisten. Latere eigenaar J. L. Gkrlag. (n*. 22).

„Hier lept begraven Catelina de Meu Lenaer hupsvrouw van mr Emmanuel
„ Oliphant, pensionaris en rekenmT der stede, sterf den 10 Marti* 1596, de
„kinderen van Gillis Oliphant storve Catelia den 14 Aug. 1620, Cateline den
„ 10 Ju lp 1623, Gillis Qliphant hugsvrou Sophia Ariaens sterf den 29 Septem*

„ber 1624 en Mapken Hepderick spn hupsvrou sterf den 20 Sept. 1626.”

Van onder een wapen: 1 en 4 een olifant met een toren, 2 en 3 een vogel,
een middelschild van hermelijn; uit den helm een Indiaan met een pijl. Latere
eigenaar „ predikant Caeolus Tibaut.” (n*. 26).

Muil* Ulustreta-    38

„ Hter light begraven mr Daniël van Lambergen doel tut in der mededut ,
„ schepen ende erdinaris mediryn deser stede starf anno mdciii den ixv** Oclobru!'

„En Camelia Corndis Keizers dochter syn kuisvrouw sterf den 14 Juny
„a\ 1628/'

In het midden bet wapen van Lansükugkn : drie leeuwen. Latere eige¬
naar Modkra.

„ Hier leyt begraven deersame Francoys Frantz. lantmeier , schepen deser stadi
„ die sterft den eerste dach van December anno 1606.

„ Hier leyt begrave Cornelii{ia) Adryaense van Bullestrate de huysvrouwe van
„den overleden Fransois Franse die sterft op den 4 Juntus anno 1625.”

Tusscben deze beide grafschriften een wapenschild met een merk , twee sterree
en de letters F. F. Voorts aan de eene zijde een zandloopcr, aan de andere
een doodshoofd, (n*. 14).

„Hier leyt begraven (F Heer Marynus Corvinckr bailliu ende dyigraaf der
„ stadi ende landt van ter Tholen, sterft den 19 April anno 1638.”

Van boven een wapenschild met drie leeuwen. (n\ 6).

Burgemeester 1614, 1615, 1617, 1618, 1620,, 1621 , 1624, 1625 , 1626.

„Hier leyt begraven Claes Aelbrechts van lubeek9 hovenier sterf den 13 Meye
„a*. 1688 met syn huysvrouw Leuentien Cornelis sterf den

Van onder een wapenschild waarop boomgewas en aan weerszijde eene spade.
Latere eigenaar Dirk Bkyelakder. (n°. 2).

„Hier ligt begraven de heer Melchior Frans Leyiekker in syn leeven dyk-
„graaf sterf den 80 Augusti 1657 oud 68 jaren en Jufvrouw Geertruyt SmotU
„ syn eerste huysvrouwe sterft den 29 Septemb. 1628 oud 29 jaren ende jut-
„frou Johanna de Bucker syn tweede huysvrouwe die sterf den 31 Julii «r*.
„1661. Ende de heer en mr. Francois Leidccker borgemf deeser stede sterf
„den 13 Oclober a°. 1688.”

Van boven een wapenschild waarop een sautoir en drie sterren, (n*. 5).

Mr. Francois Leijdkkker was burgemeester in 1685 cn 1686.

„ Hier leyt begrave de huisvrou van Adrian Jacopse Cok 1661.”

Latere cigeuaar J. Kok. (n°. 28),

„Hoe momumento conditur corpus doclissimi ac honorandi viri9 do mini el
„m? Abrahami Beeckmann%9 recioris gymnasii Gorcomiensis, Vlissingani9 Goesani,
„Roterodamensis ac Tholani; obiit recloratus sui xxz, aetatis lvi , saluiis
„mdcijuii ad nonas Junias”

Quem Rotta, Khenus 9 Honda Fahalis ei Schaldis
Coluere gnarum mulliformium rerum9 #

Beeckmannus Aic est efferae juventutis
Rector severus, zei monere malebat
Docendo, quam potens scholasticis regnis
Sceptrum superbe paedagogicum ferre.

Van boven het wapen van Beecihan. (n*. 9).

Abraham Beeckman is waarschijnlijk te Middelburg geboren, in 1597, uit
Abraham Berkman en Susanna van db Rhee ; eerst rector te Gorinchem a*.
1636—1646, te Vlissingen 1646—1655, te Rotterdam en vervolgens te Tholen.
Zie Vboukhkrt, Vlissingsche kerkhemel, bl. 339, 356, die hem voor een
Rotterdammer houdt; Römik, in Nehal., 1, 98; S. Piccabdt, a. w., bl. 174.