Auteur Topic: Geschiedenis Tholen uit div. stukken III  (gelezen 2106 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline webmaster

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Berichten: 171
  • Geslacht: Man
  • local historian
  • -Locatie: Willem van Beierenstraat
Geschiedenis Tholen uit div. stukken III
« Gepost op: augustus 04, 2017, 11:42:57 pm »
.

Koorkerk.

„Hier legt begraven Jaeob Janssone en Dierk Claysdochter syn tcyf ende
„ heter begier kinder Corneli» Jaeobssone Katerina Jacops docht. die starf int
yjaer ons heeren mcccc ende.....”

In de hoeken de zinnebeelden der evangelisten. Latere eigenaars de erven
Abbah. van Dobeslaab. (n°. 18).

„ Eter teel begraven Jan Pieieruen Baeck die sterf int jaer ons keere
nMvo en zv xv dage in meerte bidt voer de ziele’*

In het midden een merk; in de hoeken de zinnebeelden der evangelisten.
Latere eigenaar Willem Krijger. (n°. 5).

„ Hier legt begraven Ballen Jansz. barbyer hij sterft int jaer Mvrxxxvm den
„xxvm,D dach va Februarg.”

„ Hier legt begraven Mariken Fielers Janneke die wyf was van Bulten Jans
„ die sterf anno mvoxlviiii ten xiii Jannarg.”

Latere eigenaar J. L. Schbrping. (n*. 9).

„Eter legt begraven Aert Jansen Schlidecker sterft den 2 Desemb. 1616.”
(L‘. B.).

„ Hier legt begraven Soeten Jans hugsvron van Cornelis Comelissen Baeker
nsg sterf den 28,u November «®. 1626.”

Van onder een schild waarin een sngdersschaar en de letters C. C. (n*. 37.)

„ Hier leggen begraven Margriete Pieters de Landt ste(r)ft den 8*n Juli anno
„ 1627 ende Marinis Qelense IIoog etc erf haren man, sterft den 1 mei anno 1633.”

Op de zerk een winkelhaak en passer.. Latere eigenaar Corna. van oe Wa¬
tering , Joos van der Linde. (n*. 57).

Baee dum soera Dei traetat Mgsteria Tholae,

Jonas hic posuil quae Monumenta vides;

Scilieet ossa ejus placide generisque quieseent
Donee sa extrema sunt rediviva die.

„ Remigius de Monier sterft den 14 Meg ano 1626 ende Josgntken Aerls
„Ionae huisvrouwe starf den 27 Januarg 1681.”

Latere eigenaar Anthonij van Bijnen. (n*. 11).

Vgl, W. te Water, Kort verhaal der reformatie, bl. 256.

r,Eier legt begraven Jan Cornelis Commerse sterf ter Tholen den 14 Novem•
„ Ier anno 1640.”

„ Hier leyt begraven Jan Dupo* out 68 jaer tterft de* 21 April 1684.”

„ Ende sy* huysvrouw Amuseren van den Bloeit out 70 jaer sterf den S |
„ November «•. 1688.”    I

„E* hoer eerbaere tutter Aertie van den Blocke jonge dochter out 69 jaer
„ sterft den 20 November «\ 1689.”

Latere eigenaar Abraham tan din Boogakbd. (n°. 8).

„ Hier legkt Marinit Huyb(r)eghten Palinet getoete scheept* deser stadt, wat
V)pen*inckmr over de vortehen van der Thofen oudt 46 jaren, sterft den 7
„ November 1647 ende Jotina van der ffeyden Soli oudt 43 jaren eter.... 9
„November 1648.”

Van boven een bord en een wapenschild. Latere eigenaar „ raad van state
Bodkl.” (n*. 44).

nHier legt begraven Marynit Jante de Bree gestorven den 17 January 1648.*
n Hier legt begraven Anthony Cornelissen Hieke gestorven den 7 September 1666.”
Op de zerk een aanbeeld met een hamer in een schild. Latere eigenaar „ no¬
taris van Noorden.” (n*. 85J).

„ Hier legt de Heer Barthol. Vermengden teat eapiteyn van een vendel voet-
„knechten tterft den 4 Augutty 1650 oudt 38 jaren*'

Van boven twee wapenschilden, in het eene het wapen van Vbbmuyden , in bet
andere, een vrouwenwapen, 3 klavers en fasce, 2 sterren en chef, en eene bordait.
Latere eigenaar J. v. o. Sterke, (n*. 12).

Bursiadae generisque haec tutti monumenta, viator,

Christi Tholenset qui mee pascit ovet,

Quem redueem expectat post iristia funera Chri,

Qui tua vita, eui dulera lucra mort.

„ Hier leit begraven Domeni Jacobut Burt, Dienaar det goddelycken woosts
„binnen Tholen oudt 60 jaer en tterft den 21 April anno 1650.”

De kinderen ttorven:

EUtabeth Burt den 29 Nov. 1616.
Jacob Burt den 9 Mey 1623.
Jaeob Burt den 28 Aug. 1624.
EUtabeth Burt den 14 Junii
Gillis Burt den 9 July
Johanna Burt den 7 October
EUtabeth Burt den 11 October


1626.


1629.


Elisabeth Burt
Johannet Burt
Gillis Burt
Camelia Burt


den 0    \

.    I Maart 1635.

den 18 ƒ

den 12 Febrk 1638.
den 29 Maart 1638.


Cornelia Burt den 5 Deeemb. 1643.


Cornelia Burt den 10 July 1644.


„ Ende Elisabeth van Hoorebeeeke huysvrou van Jacobut Burt tterf den 16
„Martii anno 1628.”

„ Maria Burt huytw. van G. C. de Man tterft de* 26 Mey ano 1660.”

„Hier leyt begraven Johanna Jansdoehter weduwe wiilen Jacobut Burt oudt
„48 jaren tterft den 16,B februariut anno 1652.” (n*. 27).

Zie over Jacobus Buks, dk la Ruk. Geletterd Zeeland, bl. 46 en 47.

„ Hier leyt begraven Pietemella Barinx de hugnronwe van Beynieriek Servaat.
„it gestorven op den 13 mey anno 1650 ende tyn 2 kuytvrouwe Marya Strijdt
„ie getiorven op den 22 February anno 1663 ende Heynderiek Servaat eterft

„op den 11 Detember anno 1665.....ende Helena Servaat de huytvrouw van

„ Comelit broer tterfl den 15 July anno 1668.”

Op de zerk een imiUhamer onder een kroon in een schild. Latere eigenaar
Jak tak Manin. (n*. 25).

„Bier leyt begraven de Heer nr Marynnt van Vrijberge in tyn leeven bar-
„gen* deter itat Tholen en aldaer Rentmr generael van de gemeene middelen •
„obyt den 20 September on* 1652 out 59 jaeren”

„ En Mevrouw Camelia de Huybert tyn Ed. huytvrouw obyt den 6 Oclober 1667."

Tan boven twee wapenaehilden, waarvan een Vbijbkbghb , bet andere blank;
oit den helm een schaap, (n*. 28).

„ Bier leyt begraven Huybrecht van Matten koopman met 7 kinderen Bij it
„gettorve den 2 Juny o* 1654 out 55 jaer.n

Van boven een wapenschild met drie hondenkoppen. Van onder de letters
H. V. M. (n\ 59).

nBier legt en rutt Zindert Jante Smalheer tterf den 20 November 1656.*'

Van boven een merk met de letters L. J. S. in een schild. Uit den helm
een klaverblad. Latere eigenaar Cobnelis Fkrni. (n*. 15),

„ Hier leid begraven Maiken Syt d* kuytvrouwe van Enghtl Becman tterf den
„30 mey 1657 oud 36 jaaren."

Van onder het wapen van Bkkckman , doch in de plaats van de onderste roos
een vogel in een sautoir; in de hoeken de zinnebeelden der evangelisten en de
letters P. J. \V. Eigenaar „ balliuw Wallenbukg en mevr. Duokkant, geb.
Wallenbuxg.” (n*. 4).

„Hier leyt begraven Jokanna du Pont huytvrouw van Nieolaat Haak. tterft
„ den 15 mey 1662 oud 48 jaren. Ende haar oudtte toon de hT Nieolaat Haak
„doctor in de medeeynen eommiet van de ammonitie ende fortifieatiewerken
„binnen Steenberge ende het fort Bendriekut ete. tterf den 10 Oetober 1675
„oud 25 jaren”

n Bier leggen begraven de kinderen van de Heer Rentmeetter Jagut Haak.”

Oettorven:

Samuel Haak den 21 Juny 1676.

Jaeobut Haak den 22 Juny 1679.

Johannet Haak den 29 December 1679.

Jokanna Haak den 10 September 1683.

Latere eigenaar Jacobvs de Hond. (n*. 55).

„Hier ligt begraven Jaeob Boerbergh oud tehepen en brouwer deter ttede
„tierft den laettien January 1656 out 84 jaren ende juffrouwe Baldina van
„Storm tyne huytvrouw out 85 jaer sterft den 24 April «»• 1668."

„ Hier leyt begraven juffrov Maria Boerbergk huysvfov tan de Meer Berge-
„meester Nicohas Haack out 60 jaeren sterft den 16 Januariux 1678.”

Van boven twee wapens, het eene drie eikels, een boom en bergen » bet an¬
dere een mnts boven een baar; uit den helm een eikel. Latere eigenaar „ Bast.
Bokrbergkns erven.” (n*. 35).

„Bier rust Comelga Adriaense de huysvrou van Phil(j)p Buyts, sterft det
„26 ftb. 1669.”

„En haar hint Lena Bugis sterft den 20 Jannew. 1668 en kaar moede
„Pietemella Joos van der Steen sterft.....

Van boven het wapen van Burrs (drie paardenkoppen). Latere eigenaar „vu-
drig Wieling,” (n°. 21).

„ Hier leyt begraven Jan Jacobs Buits sterft den 2 Junius a* 1674 out synde
„34 jaeren en Jacob Hparodys (f) Buits sterft den 27 Ociob. 1683 out 74 jarr?

Van boven het wapen van Buits en in de hoeken de zinnebeelden dar evan¬
gelisten. Latere eigenaar Geruit ten Hage. (n°. 20).

wHier leyt begraven de heer mr. Johan van Grijpskerke in syn leeven Bekt*
„meester ter corner van Zeelant en bewinthebber van de Westindisehe compagnie?

„Bjer leyt begraven Mevrou Appoliona de Putter kuysvrouwe van de Beer I
„ mr Johan van Grijpskerke rekenmeester in de rekenkamer van Zeeletni out 4J
yjaren sterft den 6#a November 1669.”

Van boven de wapens van van Grijpskerke en van de Putter (drie putten):
uit den helm een halve griffioen. Latere eigenaar raadpensionaris Recstoot.

„ Hier leyt begraven de heer Johan Fermuyden Borgemeester deser stede sterft
„ den 17 October anno 1669 oudt 74 jaren.”

„Ende juffr. Clasina Ballens syn huisvroutce sterft den 14 April anno 1675
„ out 63 jaren?9

„Ende jujfrou jonekvrouwe Maria Fermuyden haar dochter sterft den 6 Jfryr
„anno 1675 onl 25 jaren?9

Van boven het wapen van Verhuyden, alsmede een blank schild; uit im
helm een bok. Latere eigenares wed. v. d. Beek. (n°. 30).

„Bier leyt begraven de heer mr Willem va Vrij bergen in syn leven rekt*

„meester van de edel mogende Heeren Staaten van Seelant sterft den 15 April
„1669 met syn huysvrou jonekvrou Cornelia Cau starf den....."

Van boven de wapens van Vrijbkkghe en Cau. Latere eigenaar raad via
state Bodel. (n°. 45).

„ Bier leyt begraven den weledelen Beer mr Jacob van Frijberghe secretaris
„deser stede obyt den 26 Meert 1670 out 26 jaeren?9 (n°. 31),

„Hier leyt begraven d9Ed hr de Beer m? Johan van Vryberge in syn leven
„pensionaris en secretaris der stad Tholen oudt 50 jaeren obyt den 17 Apnl
»*• 1684”

„ En Mevrouw Camelia van Vrgberghe sgn ed. hugsvrouw oudt 87 jaeren digi
„de» 18 Meert a° 1674.” (L*. C).

„ ffy tceten in wien wy gelooft hebben en tgn vereekert dat hg maehtich is
„ ons pant 6g hem weehgelegd te bewaren tot den doch oneer zaliger opstanding.”

De wapens van tak dun Brande en van Dallkns of Dalens ; dit laatste : en
cbef een leeuw, en pointe gedeeld en twee hanepooten, .zoo als het op de wa*
penkaart van Smallegange voorkomt. Toorts:

„Bier ligt begraven heer Antonius van den Brands heer Janzoon , monster heer
n over het crggsvolc te peert en te voet van de staaten generaal der Vereenighde
„ Hesderlanden, wethouder en ouderling der stede Tholen, sterft o* ivi«78
,, de» (88) December.

„En vrou Adriana Dalens syn wgf sterft a* xvJeiui den 16 meg?

„ Enjoncheer Jan van den Brande, haarlieder zoon sterft a*. 1 6cliiii den xxxi Jan."

„Ende d'eerbaare en zeer deugdtsame jonckvrouwe vrou Catarina van den
„ Brande haerlieder dochter weerdige hugsvrouwe en gewese gemak» vanjoneheer

„ Cornelis van den Brande.....Leenman van de Graaffelgckheidt van Zee-

n land sterft a° 1678 den 17 December

Latere eigenaar „predic. Dak. Securius.” (n*. 52).

„Hier legt begraven de Heer Nïcolaat Haak, Borgemeester ende permanente
„raadt deser steede Tholen etc. out sgnde 66jaeren sterft den 27 Mega0 1681.”

Tan boven een wapenschild waarin drie weerhanen onder een klok, waaruit
een dubbele vogelskop. Latere eigenaar Wijxem Feytklaer. (n°. 56).

„Domp van cTHeer Borgemeester W. Bollaeri"

Latere eigenaar de familie van Lichtenberg, kinderen van Makgarrtiia
Bollaart. (n*. 33).

Willem Bollaert was burgemeester te Tholen in 1684 en 1685.

„Hier legt begraven Coenraat Andriese ToeUenis gestorven in iaer 1688 den
„ 20 ianuarius out 50 -jaer en sgn hugsvrouw Hernoddina Leenden Brugs is
„gestorven in jaer ..... out ..... iaer?

Tan boven een wapen, twee vogels waaronder eene ster. Latere eigenaar M.
Adb. dk Savornin. (n°. 34).

„ Sepulture voor de eerwT gematinne van den Edelen manhaften krggsoverste
„de Heer S. Scotte. (n°. 43).

Zie hiervoren bl. 418 en 414.

„Hier legt begraven de heer Marinus van Bozevelt in sgn ed. leeven bor-
„gemT deser stad, leenman der Gravelgck(heid) van Zeeland Dgekgraaff van
„Glimes etc. overleeden 29 Januarg 1710 ende juffrouw Johanna Poulier sgne
„hugsvrouwe gestorven den 11 mag 1707.”

Latere eigenares wed. Rozevelot. (n*. 24).

„Hier legd begraven hr Cornelis Ggse gebooren den 18 Agusti 1688, sterft
nden 18 mey 1733 en tyn huysvroute Juffr Adriana Mol geboren den 10 April
i, 1698 sterft de» 1 Juny 1749.”

Latere eigenares J. Ac. Gijse. (n*. 16, 17).

Hierbij nog eene zerk van dezelfde eigenares met de letters J. G.

„Hier legt begraven MonsT Nie.vanden Bergh sterft den 28 Nov. 1762 oud 41
vjaar en desselfs dogter juffr Helena van den Bergh huysvrouw van de Ar Jo•
nhannes van Noorden sterft den 22 April 1759 oudt 20 jaar." *

Eigenaar Nicolaas v. d. Burg.

Wapenborden in de kerk te Tiiolen.

De volgende zijn die waarvan geene teekening, doch alleen de opgave voor*
handen is.

Wapen van Grijpskerke.

J. v. G. 21 7*"- 1676.

Zie hiervoren bl. 496.

Van Anthorius van den Brands.

Wapen van den Brands 1678||.

▼. d. Brands.    Borsselk v. d. Hoogs,

ds Witte v. B. L.    Egvont van de Nijknburg.

Resen.    Bourgeois.

OUDBWATER.    ArTUS.

Zie de zerk van Anth. v. d. Brands hiervoren bl. 497.

Hij was de zoon van Jan Pieterse en Pikternklla van der Hooge. Zijn
vader was de zoon van Jan Pieterskn en Sophia Resen , de dochter van
Pister Rkskn , over wien handelt de la Ruk Oei. Zeel., bl. 449 volgg. De
mij bekende genealogien van v. d. Brande klimmen niet hooger dan laatstge¬
noemden Jan Pietsrsin , wiens moeder, blijkens deze kwartieren, eene de Witte
(v. B. L ?) moet geweest z\jn; de groot- en overgrootmoeder van Sofhia Re¬
sen, van vaderszijde, vindt men vermeld bij de la Ruk, doch niet hare moe¬
der, die volgens deze kwartieren Oudrwatér geheeten heeft.

PlETSRNELLA VAN DER HOOGE was de dochter van PrETER Janse van der
Hoogs en Cornelia Philippe Bourgeois en kleindochter van Adeiaan Jooskn
van der Hoogs en Clara van Egmont van Nuenburg. De geslachten
Bourgeois en Artus vindt men vermeld bij Carpentibk, Eist. de Cambrai etc.

Joncvrouw Catarina van dbn Brands.

1678 den 17 Decemb.

v. d. Brands.    Dallens.

Resbn.    Teellince.

v. Borsselk    v. d. Hoogs.    de Huybkrt.

Bourgeois.    van der Lissr.

Catiiakina v. u. Brands, vrouw van Corkelis, zie hiervoren bl.497, was
de dochter van den zoo even gemelden Anthonius en Adriana Dallens, die

in een te hnwelgk getrouwd wu geweeat met Mabinus Coryincr. Adriana
Dalums was de dochter ran Jacquks en Catharima dk Hüybkrt ; Jacquas
Daixxns de zoon ran Ahthoinb Dallkns en Johanna Teellinck ; Catharima
dr Hvtbert de doehter ran Nicolaas de Huïbf.rt en Catharina r. u.
Lissr.

JD. O. M. et Aeternae Memoriae SS.

m

Woutert et CauUer M. C. 1698 i ^

Requie» haec optima noetra.

Neb. d. d. Mariee Caulier natae Marulipataxamae

in India Or. 1670

denatae Mediob. Zei. cotyugi chart: nob. d. d.

Jaeobut Wouters lib(e)ro
Dom. Baroniae a St. Janstee* reipub. Tholanae
exeon, et perp. eonsiliarius
necnon ad eam. ratio*. Zei. eo nomine, deputa-
tus, moest, hoe mo», fff.

Jacob Woutirs , vrijheer ran St. Jansteen, heeft eene groote rol gespeeld
in de beroerten te Tholen , in den uanvaug der 18e eeuw (aie hierroren bl. 471)
en ia ook diep betrokken geweeat in de zaak van Z&ehbui, orer de orergare
ran Vliaaingen aan den koning ran Prnissen. Later kwam hg te Middelburg
wonen, niettegenstaande hg getooest, dat ia, op doodstraf uit Zeeland geban¬
nen was. De procnreur-generaal ran het bof trachtte hem te vergeefs te arres¬
teren, het rolk liet het niet toe. Kort daarop huwde hij (a* 1715) met Jo*
ham na Stzbhgracht.

1767.

„ Jfr Miehiel Corel va* Liehtenbergh in leeve* raad e* oud borgemeester der
„stad Tholen overleden de 24 December i* de* ouderdom van 68 jaaren 10
,, maanden."

Naamlijst der predikanten bij de hervormde gemeente te Tholen,.

Zeer onvolledig; zij begint met 1650 en eindigt met 1748.

Afbeelding van de kapel te Tholen. Teekening in potlood.

Deze kapel is ook zeer goed te onderscheiden op de kaart ran Tholen bij
SxAlitiBQAMOE. Volgens het opgeteekende bij v. o. Aa , Aardrijkskundig woor¬
denboek, i. v. Tholen, zou de blok ran huizen waarin het stadhuis staat, in
rroegeren tijd tot het grafelgk slot hebben behoord en dus ook deze kapel. Uit
welke bron de schrijrer ran dat artikel dit beeft is mg niet gebleken; eren¬
min waartoe de kapel later gediend heeft. Thans is zg verbouwd tot een win¬
kelhuis, dat echter nog ran binnen de sporen draagt zijner rroegere bestem¬
ming.

Staatkundig, heldhaftig en geletterd Tholen.

Titel.

Hierbij het handteeken van.....Libns.

Portret van Corneliub tan den Brands.

Zie de beschrijving van dit portret hiervoren bl. 126.

Gedenkpenning waarop het wapen van Marznus van Vrijbkrghe.

Uit van Loon, Qedenkp., dl. III, bl. S40. Zie over dien penning hierveren
bl. 146. De ambassadeur Mabinus van Vbijbzugbï was de zoon van Boni*
vacios, volgens anderen Mabinus van Vsijbbbghi en Eusabeth van dik Haas.
Hij was gehuwd met Anna Gibson , uit welk huwelijk hij eene dochter aal iet
gehuwd met den luitenant-kolonel Thomas Krnnkot. Hij was afgevaardigde ter
generaliteit toen hij ia 1701 ambassadeur werd in Engeland en overleed in 1711.