De andere plaatsen in Tholen > Sint Maartensdijk

Geschiedenis St.Maartensdijk II

(1/1)

webmaster:
Gedenkteeken ter eere van Barbara Panhuis. J, van Haas-
tert del. J. F. fecit

Uit Timareten , Verzameling gedenkstukken in Nederland, 2e deel 1777. 8°.

Portret van Theodorus Wolfskuyl <, predicant tot Maertens-
dijk. P. Schenk ad vivuin fecit. Cum priv.

Borstb. in zwarte kunst, breed 25, hoog 34 c. M.

Inscriptiën, wapenborden , graftomben en zerken in de kerk te
St. Maartensdijk.

De lezing is kennelijk hier en daar gebrekkig, de teekeningeu met enkele
uitzonderingen meest door onkundigen in de wapenkennis vervaardigd en de
verzameling onvolledig. Over den toestand dier graven in September 1865 ,
zie men F. Caland , in Navorscher 1866 , bl 42.

Afbeelding van een bord waar boven het stads wapen (in sinopel
een springende haas van zilver).

Op het bord een aantal bijbelspreuken betrekking hebbende op de stad en
haar bestuur als Jezaia XXVI, vs. 1; Deuter. XVI, vs. 18; II Kon. XIX ,
vs. 84; Spreuken II, vs. 10; Psalm LXXXVII, vs. 3 ; Psalm CXXVII, vs. 1;
Hebr. XIII, vs. 14; Spreuk II , vs. 11.

Afbeelding der graftombe van lYoius van Borssele en zijne
vrouw Oda van Beugen , in de kerk te St. Maartensdijk.
S. Yerrijk delin. 1783 naar de afteekening van N, Bes-

TEBROER.

Twee teekeningen in O. I. inkt, de eene breed 22, hoog 28 en de andere
(de tombe) breed 30 , hoog 11 c. M. Op de zerk onder een bewerkt gewelf
of nis, de beelden van een geharnast ridder en zijne echtgenoote ; aan de voeten
ligt een hond of leeuw. De tombe draagt tot opschrift:    „ In H jaer ons hrn

MOCCCXXII op den dertiensten dach in Febr., doe starf Kr Florens van Borsel
heer van Sulen en van Ste Maertensdijk.

In *t jaer ons hrn MCCCCXX op ten 23 dach van Oegstmaent doe starf
vrouw O ede van Berghen , vrouw van Sulen en St. Maertensdijk. Bidt voor
de sielen .”

In den zuidwestelijken hoek van het kleine koor der kerk van St. Maartensdijk
vindt men nog de verwaarloosde overblijfsels van dit gedenkstuk. Wat de
beeldstorm, hier niet in 1566 maar in 1572 geschied, aan ving, werd voort¬
gezet door de gravenschenners van 1798 en door verzuim voltooid. Geen won¬
der dat er ten opzichte van dit graf verwarde voorstellingen ontstonden en ver¬
keerde opgaven werden gedrukt, gelijk mr. S. de Wind , die deze plaats in 1846
bezocht, reeds aanteekende. De heer J. Was , die hierover in het Jaarboekje
Zeeland voor 1854 een merkwaardig opstel schreef, (zijn laatste werk, zijnde hij
den 29 November 1852 als predikant te Waterlandkerkje overleden) , vermoedt
dat Frank van Borssele deze tombe voor zijne ouders heeft doen oprichten,
terwijl ook zijne overblijfselen er werden bijgezet, behalve „ hart en ingewand
dat begraven werd binnen der stede van den Briel, in Ste Pietersparochiekerk
van Maerlandt in ’t Heilig cruce choer voir ’t outaer.,, Floris van Borssele,
ridder, niet te verwarren met Floris van Borssele , rentmeester B. O. S. van
1424—1431 en ook van B. W. S. van 1431—1434, was de zoon van Frank van
Borssele en Eleonora van Zuylen , de kleinzoon van Floris van Borssele
en Maria van Strijen en de achterkleinzoon van Frank van Borssele , den
eersten heer van St. Maartensdijk. In 1398 voerde hij als wapenschild Bors-
selk gebroken met drie (3) sterren in ’t schildhoofd. Omstreeks 1400 stichtte
hij een collegie van kanunniken, en twaalf jaren later, op St. Simon-en Juda-
dag, gaf hij aan de reguliers vijftienpond zwarten tournoirs ’s jaars. Volgens
E. Suero , Fs anales de Flandes etc., Antw. 1624, bl. 71 en 105, onderscheidde
deze ridder zich door zijn moed , toen hij met hertog Filips van Bourgondië ,
in 1408 , voor Luik streed. Zijne vrouw Oda van Bergen was eene dochter van
Hendrik van Baiitersem en Beatrix , dochter van Jan van Polanen en Oda

van Hoorn. De inscriptie wordt ook opgegeven door Ruisch de Bruin (geneal.
B) waar ook nog gelezen wordt. „Daar boven is uitgehouwen in blauwen steen
tegen de tombe zestien kwartieren waarvan echter de meesten zijn uitgegaan.”
Vgl. verder te Water, a w., bl. 40—43; Kroniek historisch genootschap te
Utrecht 1851 , bl. 104 en vooral J. Was, t. a. p.

Grafsteen in de preekkerk aan ’t oosteinde. In het midden een
hostiebeker.

Omschrift: Hier legt begravè Johan Janssoene Claep (onleesbaar) die sterf
1472. Bidt voor de ziele.

Zerk aan het oosteinde der kerk.

Hier leit begrav~e heer Jacob Bom, canomiclc te Ste Martensdiche. st. a°. 1489
op st. pa .... ris avot.

Stukken van een zerk. .

Hic Jacet. . . sepult. . . Wouter de Bouckhout , presbyter. . . .

Zerk waarop de afbeelding van een priester met de handen over
elkander en een kelk daartusschen. Daarboven een wa¬
penschild als van Jerusalem.

Zerk waarop een hostiebeker , waaronder een wapen zijnde drie
(& en 1) haken.' *

Randschrift:    Hier leit begr. Jacob Arentssoene yan Amstel , priester ha-

nunnich deser Jcerche, st. a°. 1500 den XV dach in Junio. Godt hebbe de siele.

Midden op de zerk een hostiebeker. Op de hoeken de zinnebeelden der Evan¬
gelisten. Randschrift:    Hier legt begr. Heer Jan Jacobsz. yan Berghen, ca-

pellaen van dese Jcerclce, sterjf a°. 1500 den 13 dach in December.

Zerk waarop de afbeelding van een man en vrouw ten voeten
uit; daar tusschen een wapen zijnde een keper vergezeld
van drie (2 en 1) gekroonde leeuwenkoppen.

Opschrift: Hier leit begr. Nicolaas Nicolaasz. Basijn, sterff a°. 1506 den
29 dach in April en jonhvr. Marije Gillisd. zgn huisvr. Op de hoeken der
zerk vier wapenschilden, 1 basijn, 2 een keper, 3 een faas, beneden drie bal¬
ken, 4 een kruis.

Op een koperen plaat in de zerk de afbeelding van een gees¬
telijk persoon. Yan onder een wapen waarop een bloem.
Op de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten.

Randschrift: Hier leghet begr. Heer Jan Costijn van de Capelle , canunnik
van delcerche vaaSt. MeertensdijTc, ster ff a°. 1512 den 1 Sept. Bid voor de siele.

Zerk waarop een hostiebeker en aan de hoeken de zinnebeelden
der Evangelisten.

Opschrift: Hier leit begr. heer Jan Wouters en van Kildonck, priester    j

kanunnik van dese kercke. Geboren van Avesaet, sterf a°. 1517 den 13 dach    I

in Febr. B. v. d. s.    i

Zerk, in het midden een wapenschild zijnde: doorsneden bo-    j

ven vijf leliën (3 en 2) beneden ledig. Op de hoeken de
zinnebeelden der Evangelisten.

Randschrift: Hier leit begr. d' eerw. Jansz. van Eeck , fentmr. des lants
van St. MeertensdijJc, st. a°. 1517 den 9 dach in April. B. v. d. s.

Het wapen van het Friesche geslacht Eeckema , ook in Zeeland als Ekema
de Vriese bekend (hiervoren hl. 194), vertoont zes leliën van zilver in keel.

Zerk waarin een koperen plaat, waarop onder een rijk versierden
troonhemel de afbeelding van een priester. Op de hoeken
de zinnebeelden der Evangelisten.

Randschrift: Hic jacit sepult. Venerabïlis ac Discr. Dom* Cornelius Olards    j

alias Romas. Canon hujus ecclesiae, qui ob. a°. 1522 pro festo nativitatis    !

Joh9 bapt, Bequiscat in^pace.

Zerk waarop in het midden een wapenschild. Gedeeld: links
Bergen en rechts een faas. Op de hoeken de zinnebeel¬
den der Evangelisten.    '    1

Randschrift:    Hier leit begr. juffr. Margareta die bastert van Bergens

dochter en getrouwe huievrouw van Evert van Eeck. Sg st. a°. 1522 den
9 dach in Meerte. B. v. d. s.

Zerk waarin een koperen plaat. Aan de hoeken als boven.

Randschrift: Johans Craghe , ark. mar. decretorii baccal. Canon et vice
decanus hujus ecclie. ob. 1524 mensis martii.

Onder het beeld :    (

Hic ego qui longe digessi tedia vitae
Gaudeo extincta est, organa tellus habet
Quod natura dedit solvi sub lege tributum
Corpus abit in terram et spiritus* astra petit.

Zerk waarop een wapenschild. Gedeeld : links 2 fascen; van bo-

ven eene lelie (?) rechts drie (1 11) springende herten.
Aan de vier hoeken wapenschilden, 1 twee fasen, 2 drie
herten , 3 drie (2 en 1) klaverbladen, ê twee facen.
Randschrift: Hier leit begr. Barbara Mathiisd. van den Camp a°. 1532.
Naam en den vorm doen mij hier aan eene misstelling in het jaartal denken.

Zerk waarop een wapenschild. Doorsn. door een faas; van bo¬
ven een hostiebeker, van onderen vijf (3 en 2) leliën.
Randschrift: Hier leit begr. mr. Henric van Eeck, deken in dese kercke;
die stierf a°. 1532 den 23 dach in October,

Zerk waarop de afbeeldingen ten voeten uit van een man en
vrouw. Aan de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten.
Van boven twee schilden. Op het eene een dubbele op¬
stijgende adelaar, waaronder een windhond; op het andere
een burgt; ter zijde twee schilden met merken.

Randschrift: Hier legt begr. Cornelis Pietersz., in syn leven rentmeester
van Ste Maartensdijk st. a°. 1532 de 12 Maert en joncvr. Josina van Dom¬
burg syne huisvr. st. a°. 1500.

Josina van Domburg ligt begraven te Tholen bij hare moeder de wed. van
Pieter van Domburg, (Zelandia illustr., dl. I, bl. 479). Zij stierf in 1557
(hl. 486). Waarschijnlijk werd deze zerk vroeger vervaardigd.

Zerk waarop een schild met merk en C. C. O.

Randschrift: Hier leyt begr. Claes Cornelisz. Oole , biersteker st. den
22 Bec. 1590. Vgl. hiervoren dl. T, bl. 486).

Zerk waarop :

Hier leyt begr. Maike Michel Rombouts Cools, huisvrouw van Marinus
Werckendet, met huer beider VII kinder en sy stierf den XXII Bec. a<>. 1598.

Marinus Werckendet was, a°. 1590, stadhouder van den drost, toen Lie¬
ven Werckendet en deed in 1595 , evenals Jan Liens en Pieter Cüper, een
bedevaart naar St. Jago di Oompostella, (Was, in Nehalennia, bl. 225). Het
geslacht Werckendet was, naar Smallegange (a. w., bl. 525) zegt, zeer
machtig in Zierikzee, naar ik vermoed uit Schouwen afkomstig en verwant,
volgens het wapen, aan Cats, Wissekerke en Welle. Cornelis Lievense
Werckendet was, van 1553—1560 , baljuw van Zierikzee, en Lieven Werc¬
kendet van 1601 tot 1619, meermalen burgemeester en van 1615 tot 1624
rentmeester B. O. S. Volgens het Register van grafschriften te Zierikzee H. S.t
zou hij echter den 30 November 1622 overleden zijn en zijne huisvrouw juffr.

Susanna van Hertsbeeke (hertrouwd met jhr. Nicolaas van Boschiiuizen) den
27 Augustus 1629. Het geslacht Werckendet schijnt lang aan den ouden
godsdienstvorm verkleefd te zijn gebleven, waaraan het waarschijnlijk de gunst
van prins Philips Willem en de betrekking te St. Maartensdijk, te danken
had. Over den oppcrdijkgraaf van Schouwen Corn. Lievensz. Werckendet en
zijn geheimzinnig sterven tijdens het beleg van Zierikzee in 1576, zie men het
bericht van Jacq. Manteau achter J. van de Velde, (a. w., hl. 139).

Ruitvormig wapenbord waarop een schild. Gedeeld : links (van
den beschouwer) drie (2 en 1) figuren op halve manen
of paddestoelen gelijkende , wellicht de drie vogels (mer-
letten) uit het wapen van ten Have ; rechts Liens (alleen
de leeuw zonder de gouden appelen).

Opschrift:    Domlae Agathae Adriani van der / Have Steenb. filiae / moes-

taegue relictae viduae / Joachimi Henr. Liens. Bergem./ M. Joan Liens. re¬
ceptor / charissimae et bene meritae/ matri dolens FF vixit annos LVI et obiit
in arce 6 Aug. AD. 1584,

Wapenbord in het westeinde der preekkerk tegen de zuidzijde
van den muur. Hierop een manswapen Liens en een vrou¬
wenwapen; gedeeld: Liens en Werckendet. Het opschrift
ook gedeeltelijk op eene zerk tegen den muur luidt:

D. 0. M.j D°. Joan Liens, Juris utriusque licentiato j Arausoniorum Prin-
cipis Dom. ad/ Scaldam Aerario. Defuncto in arce. A°. 1594/ die febr. aet.
45 / nee non / Domlae Piiilippinae Werckendet uxori / ejus dïlectae/ Defunctae
in arce a°. 1610 die novemb. Aet 53/ Parentibus bene meritis pio moest, animo
posuere filii Cornklius et Johannes Liens.

Twee eenich leefden. scheiden en scheidend paren weer,

Doot synde. Dier met lyft met siel by is Hemels Heer
Daar leven eeuwiglyk, hier in haar nageslacht.

Tot dat de jongste dach voortbrengen sal syn nacht.

In dit wonderlijk bijschrift is de schrijver van De verborgen oorzaak der
minne licht te herkennen, (vgl. Ie. dl., bl. 431).

Wapenbord zijnde een ruitvormig schild waarop het wapen van

Liens.

De kleuren van dat wapen zijn echter door den afteekenaar onnaauwkeurig
terug gegeven. Waarschijnlijk is zulks ook het geval met de figuren, verbeel¬
dende de nu eens op halve manen dan weder op paddestoelen gelijkende voor¬
werpen wellicht de drie gouden appelen, waarmede beladen is de azuren rand van
het zilveren schild , waarop de klimmende leeuw van sinopel. Nevens het wapen

33é

J. A. L. en daaronder: Hier leit begraven Joachim A. Liens, rentmeester was
van St. Maartensdijk en Scherpenisse. Sterft out 35 jaren den 9 Bec. 1607.
Saligh syn de dooden die in den Heere sterven.

Hierbij een handschrift: „ Actum deses 14 January 1622. Joachim Liens jf
zijnde dus van een ander tenzij het jaartal op het bord onnauwkeurig mocht zijn.

Wapenbord waarop twee wapens : een manswapen zijnde in goud
drie (2 en 1) vogels van synopel en een vrouwen wapen
zijnde doorsneden : boven in sinopel een vogel op een tak
beneden in zilver een merk.

Van boven: Alterae spes vitae. Van onderen: Epitaphium. Hier leit begr.
de dierbare Adriana filia Wilhelmus Juerdaens geboren vrijlatesse in 3t vrij¬
dom van Brugge (tot St. Arlebouts geseyt Sluipen) huisvrouw van mr. Joan de
Lagay , eertijts rentmeester geweest over Camerliriscs ambacht in vrijdom voorz.,
tegenwoordig chirurgus deser stede St. Mertensdijk. Zij sterft a°. 1611.2.25
Apoc. XIV vs. 13, Hiob XIX vs. 25, I Corr. XV vs. 13.

Wapenbord tegen den toren.

Bovenaan a°. 1614 en een wapen vermoedelijk Covwenburg , van ondere^
gekwarteleerd 2 en 3 Dalkm. Terzijde zeven schilden: 1°. drie hamers (2 en 1)
als van Blanck , 2°. Liens , 3°. een boom en A. M., 4°. een vork en A. L., 5°.
een vogel en G. G. E., 6°. drie (2 en 1) jachthoorns, 7°. een merk en S. S. A. C.
In het midden bijbeltexten als Psalm LXXXII, vs. 1; Deut. I, vs. 17 ; Deut.
XVI, vs. 19; Proverb. XI, vs. 14; Zach. VIII, vs. 16; Joh. VII, vs. 24.

Uit de spreuken maak ik op dat dit bord afkomstig is uit de gerechtskamer,
zoodat de wapens die van schout en schepenen kunnen zijn. In 1623 was
Pieter Couwenburg aldaar schout, (Was, in Nehalennia, bl. 237).

Groot ruitvormig bord.

Het wapenschild, voor zoover uit de schets is op te maken, vertoont drie
(2 en 1) halve liggende pijlpunten; helmteeken een ooijevaar; schildhouders
een ree en een koe. Boven het bord Betrout siet wie en daaronder de bijbel¬
texten Exodus VII,'vs. 21; Deuteron. L, vs. 13; Jezaia XLIX, vs. 23; Ro-
meineu XIII, vs. 1. Deze spreuken hebben allen betrekking op de waardige
en eerlijke uitoefening van een door den vorst opgedragen aanzienlijk gezag en
duiden dus waarschijnlijk op een rentmeester of baljuw. Onder aan het bord
staat Memorie. Geboren 1547. Eerst in den krijg gecomen 1557. Eerst in de
Nederlanden gecomen 1567 H. S. M. Prins van Oraengen 47. O... 67 A°. 1600
N,A 1677 (?) Volgens een bij de teekening gevoegden brief van Pieter Polderman
te St. Annaland dd. 12 Juli 1782, waren op dit bord enkele schilden met
namen en jaartallen bevestigd als A. de stad Aremberg 1524. B. den Briel
1572. C. Lier 1572. D. Geertruidenberg 1573. E. Middelburg 2.9.1574.
P. Leyden 1574.10.4. G. Een dubbele adelaar enz. H. Een paard.

Een ruitvormig wapenbord.

Het wapen als voren; ter zijde P. L.; van onderen obiit 26 Marty 1625.

Het is mij nog niet gelukt den naam van dezen krijgsman op te sporen. Ik
gis dat P. L. wijzen op jhr. Plours die omstreeks dien tijd drost van St.
Maartensdijk was.

Ruitvormig bord.

Waarop een wapenschild en de vier kwartierwapens , waaruit het geheele wa¬
pen is samengesteld, (Rietstap, Arm. gen.; Musch, Holl,). Nevens het wapen
een zwaard. Onder het bord een zerk waarop het wapen en het opschrift;

Hier legt begraven dhr Josias Mus , in syn leven drossaart en rentmeester der
stede en landen van St. Maartensdijlc en Scherpenisse, sterft den 5 Octobris 1637.

Afbeelding der tombe voor den heer Cornetjs Liens, dros¬
saard van St. Maartensdijk. N. Verrijk fee.-, naar eene
teekening van Bestebroer 1783.

Teekening in O. I. inkt, breed 30, hoog 37 c. M., voorstellende een op    *

zuilen rustend gewelf, waarboven het familiewapen. Tegen den achtergrond het
opschrift:    Epitaphium pro viro nob. Cornelio Liens Arausoniorum Frincipum

Mauritii et Frederici Henrici ditionis urbis et Scherpenis toparcha ac quaestore
ob. a. 1636, 3/t Aet. 56, Boma Heleonora Walen Xfxore ejus dilecta ob,
a°. 16 .. . Aet....

Bomicella Cornelïa Liens filia proles ulta ob. a°. 1627 ^ aet. 8.

Brost, Rentemeester beid*, twee princen lief, getrouw
Vader der stad. Hier leit syn dochter en syn vrouw
Taalrijk besocht, geleert, welsprelcent, wel geacht
Al leven sterft en keert den dag in donkeren nacht.

Summum nee metuas diem, nee optes.

Over Cornelis Liens, zie men hiervoren dl. I, bl. 431. Zijne vrouw schijnt
hem te hebben overleefd, daar zij in 1637 octrooi verzocht tot uitgave van het
door hem geschreven werk Be kleine werelt, {Staten notulen September 1637),
waarbij zij genoemd Eleonora Walhain weduwe Liens, Vermoedelijk is deze
laatste spelling minder juist, ware het zoo , dan zou het opmerking verdienen dat
Walhain, eene bezitting was der heeren van Bergen-op-Zoom, ten behoeve van
Jan van Glimes van Bergen in 1472 tot een graafschap verheven. Boven is
reeds medegedeeld dat deze drost Liens menigmalen met de regeering van St.
Maartensdijk overhoop lag. Zijne geldzaken waren mede niet zeer gunstig. In
de collectie Verhei je van Citters op het provinciaal archief komt een brief
voor van prins Frederik Hendrik dd. 15 Mei 1625 , waarbij bevolen wordt
te doen doorgaan eener verhinderde verkooping van landerijen , ten behoeve eener
pretensie van Margareta van Beresteijn weduwe Teding van Berkhout en
Jacob de Witte, heer van Haamstede, als getrouwd hebbende Maria Bremans,

(vgl. hiervoren bl. 211), ten laste van Joachim Liens, pensionaris van Tho-

len, mr. Corneus Liens en Johan Lïens , dijkgraaf van St. Maartensdijk.
In September 1631 kreeg Cornklis Liens, van de staten voor zes maanden
vrijgeleide door Zeeland, zonder door zijne crediteuren te mogen worden gear¬
resteerd, {Staten notulen). Volgens de la Rue , {Geletterd Zeeland, bl. 317),
heeft Liens deze tombe tijdens zijn leven doen stichten. Zijne dochter Jo*-
hanna was getrouwd met ds. Daniël van Middelhoven , vader van Daniël
van Middelhoven, predikant te Tholen en grootvader van Michael van Mid¬
delhoven , waarover de la Rue, Geletterd Zeelund, bl. 449. Vgl. over een
tak van het geslacht Liens, De Boekzaal enz. voor Augustus 1768.

Zerk waarop een wapenschild zijnde (2 en 1) elandskoppen.

Onderschrift. Hier leit begr. Cornelis Elants met syne huisvr. Hy was
in syn leven hirgemeester der stede en lande van St. Maartensdijk sterf den
11 Aug. 1635 oud 48 jaren en syne huisvr. a°. 16...

Zerk waaróp een schild met een merk.

Van boven :

Hier leyt begraven Stoffel Anthonisse Clouck was out 74 jaer
Was clercq en gesworen, ook Si. Maartensmeester voorwaer.

Was ook sehepen en borgemr. deser stede;

Godt wil syn siel haelen in syn eeuwige vrede,
sterf den.....

Van onder:    Hier leyt begraven Leunkkn Maerten Pietersen, huisvr. van

Stoffel Anth. Clouck, was out 64 jaer, is gestorven 15 Nov. 1638.

De naam van Christoffel Antz. Clouck komt voor op den St. Jacobsbeker
a°. 1611. Hij was schepen 1628, 1630, 1637 en 1639. Het grafschrift
wordt ook, met betere lezing, medegedeeld in Nehalennia 1850, bl. 227.

ir

Zerk waarop twee wapenschilden, manswapen. Doorsn. boven
Liens , beneden eene onnauwkeurige afteekening van dat
van Werckendeth.    Yrou wen wapen doorsneden : van bo¬

ven zal Couwenburg moeten verbeelden; beneden drie
(2 en 1) rozen.

Onderschrift:    Hier leyt begraven Hendrik Ltens , in syn leven dijkgraef

en borgemr. deser stede en bewindhebber der West-lndische comp. in Zeelandt.
Hy sterft den 24 Juni 1639. Met Abigael Co uwen burg syn huisvr. st.
26 Dee. 1629.

Zie over de graven van Liens hiervoren bl. 282.

Wapenbord , waarop een vrouwenwapen , gedeeld : rechts Liens
en links een faas ; beneden drie (2 en 1) klokjes boven een
molenijzer. Ter zijde E(lisabetii) L(iens) obiit 1643.

Ruitvormig wapenbord, waarop een wapen; gedeeld: rechts Liens ,
links als boven (Smulders ?)

Onderschrift:    In perpetuum omni virtntum genere ornatae. Nee non pietate

insignis Homellue Elisabeth Liens memoriam (Mc) cum quinque defunctis, ante
ipsius decessum prolibus sepultae Jacobus Smulders , hujus civitatis consul pri¬
marius et medicinae doctor ordinarius, maritus simul ac pater pie moestus hoe
monumentum ff. Obiit a°. 1643. Jan. 2 Annos nata. 36.

Hier onder sterflijk mensch in d’aerde legt gesloten
Liens Elisabeth van d’heer Grenu gesproten,

Dheer Smulders ander deel, syn weerde en lieve vrouw,

Voor dezen zyn vermaak, nu oorzaak van zyn rouw,

He paelsteen van haer tyt, d’onwetenheid der vrouwen,

’t Afwesen van den man, de man zyn deel onthouwen
Haar eigen vleesch en bloet, het kint uit haren schoot
En Godt die ’t leven yeeft, die brachten haer ter doot
Hier worden wel tot stof, haar wonderschoone leden
In ’t enge graf bepaald, doch hare vrome seden
Haar sorge voor haar huis en haar godtsalichheit
Hie leven na haer doot, door ’t gansche land verbreid.

VlVENDO MJGRO.

Jacob Smulders was med. doctor en burgemeester te St. Maartensdijk,
(Boxhorn , dl. I, bl. 445), Vivendo migro was de spreuk van Joh. Migg-
rode. Volgens Ermerins , Zeeuwsche oudheden, was een Jacobus Miggrode
in 1590 predikant te Scherpenisse.

Ruitvormig wapenbord. Het schild gedeeld, regfcs drie (3) ko¬
renhalmen links gevierendeeld 1 een zwaard tusschen gespen
als het onderschild van VxiN der Lisse ; 2 van der Lisse
als bij Smallegange, 3 een ster, 4 als 1. Ter zijde
I. G. a°. 1644 Aug. 20.

Ruitvormig schild waarop een wapen met drie korenhalmen en
als helmteeken een vogel Ter zijde P. G.

Op dc min duidelijke schetsen zijn deze korenhalmen voorgesteld als boomen,
van boven slechts met wat spits toeloopend lommer voorzien. In verband met
de letter is het echter duidelijk het sprekend wapen van Grenu , van welk ge¬
slacht o. a. gouverneur van IJzendijke was de ridder Paul de Grenu, generaal
der artillerie, gesneuveld in het beleg van ’s Hertogenbosch in 1629, die met
Const. Huygens in Staats-Vlaanderen gemeenschappelijk grondbezit had. (Zie
Schinkel, Bijdrage 1842, bl. 44). Hij was gehuwd met Maria Stas.

Zelandia illustiata. II-


22

Wapenbord met vier kwartierschilden. Hoofdwapen: gevieren¬
deeld 1 en 4 Grenu, 2 en 3 drie (2 en 1) vogels bedekt
met de korenaren van Grenu.

Grenu.    Vier fascen, wellicht Stas ondui¬

delijk afgebeeld.

Breman.    Een keper.

Wapenbord met vier kwartierschilden. Hoofdwapen : gevieren¬
deeld 1 en 4 Grenu , 2 en 3 drie vogels.

Grenu als boven.    Gevierendeeld 1 en 4 Breman, 2 en

Vier fascen.    3 blank, hartschild een leeuw.

Drie (2 en,!) lelies.

Wapenbord met acht kwartierschilden. Hoofdwapen : links Liens,
rechts Borssele-Capelle (de la Chapelle) , kwartier-

wapens:
Borssele.
Lier.


Hertsbeeke.

Gevierendeeld 1 gesp, 2 twee halve mo¬
lenwieken, 3 een burgt, 4 een ster.
Doorsneden. Boven een gewapend man,
beneden drie (2 en 1) sterren.

Een faas P

Ter zijde E. B. oiiit den April 1679.

Elisabeth van Borssele , dochter van Philibert van Borssele van Spreeu-
westein en Lucretia van Hertsbeeke, was gehuwd a°. 1660 met Cornklis Liens.


Van der Hooge.


Krujntngen, gebroken.


Grafbord voor Cornelis de Jonge.

Hierop B. M. Viri amplissimi Cornelii de Jonge , Urbis Ziriczeensis syndici
honorarii ejusdemque nomine / ad collegium quod Rationes accepti et expensi /
Reipublicae Zeelandiae audit delegati / Nee non satrapae municipii atque agri
aggeris St. Martini / et serenissimi principis Auriaci in eodem tractu Regalium
questoris / Qui dum vixit / inter Zelandos suos non minus ïllustris fuit j virtute
antiqua quam origine / Principibus acceptus aequalïbus carus j de patria, de
amicis de omnibus bonis / egregie meritus, Cujus cineres / dum annum XXXII,
necdum excesserat / turbato naturae ordine j Pater septuagenario major moestus
condidit / die XXV Juni 1771. L. P. v. d. Spiegel.

Op de grafzerk was gebeiteld :    Hier legt begraven de weledelgestr. heer mr.

Cornelis de Jonge in zijn ed. leven / pensionaris hoporair der stad Zierilczee
en wegens dezelve / gecommitteerd, ter provinciale rekenkamer van Zeeland; mits ■
qaders Brossaert en / Dijkgraef deser stede en lande / van St, Maartensdijk
en Scherpenisse en Rentmeester der domeinen / van den heer prince van Orange
aldaar / etc. etc. etc.j Gestorven den 25 Juny 1771.

Zie over zijn geslacht o. a. J. Verheije tan Citters in te Water, Verb.
der Edelen, dl. IV, bl. 248.

Titel: waarop het platte land van Tholen, met de wapens van
Stavenisse, Zuidmoer, Kempenshofstede, St. Annaland,
Hannevosdijk , Moggershil, Poortvliet,    Nieuw-Strijen ,

Scherpenisse, Westkerke, Wulpendaal (ledig schild), juris¬
dictie van Tholen (ledig schild) , Schakerloo, Vrijberghen,
Oud-Yossemeer,    Nieuw-Vossemeer, Scherpenisse, Ter

Doest en Westerland.

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie