Auteur Topic: Geschiedenis Stavenisse uit div. stukken  (gelezen 4656 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline webmaster

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Berichten: 171
  • Geslacht: Man
  • local historian
  • -Locatie: Willem van Beierenstraat
Geschiedenis Stavenisse uit div. stukken
« Gepost op: augustus 03, 2017, 09:27:17 pm »

Titel: waarop het platte land van Tholen, met de wapens van
Stavenisse, Zuidmoer, Kempenshofstede, St. Annaland,
Hannevosdijk, Moggershil, Poortvliet, Nieuw-Strijen ,
Scherpenisse, Westkerke, Wnlpendaal (ledig schild), juris¬
dictie van Tholen (ledig schild) , Schakerloo, Yrijberghen ,
Oud-Vossemeer, Nieuw-Vossemeer, Scherpenisse , Ter
Doest en Westerland.

Kaart van de gemeente Stavenisse. Uitgave van H. Sueingab
1866. Grootte 1209 bunders. Inwoners 1300. Schaal
van 1 : 37500.

De heerlijkheid Stavenisse bevat den polder van dien naam, alsmede Oud
Kempenshofstede (1419), Niernv Kempenshofstede (1599), Oud Zuidmoer (1599),
Nieuw Zuidmoer (1598), Nieuwepolder van St. Maartensdijk (1599), Margare-
tapolder (1656). Op bovenstaande kaart zijn aangewezen „de Rijke buurt’3 en
ii de hooge hoeve” in Oud Kempenshofstede.

De naam van Stavenisse, kan, naar een gissing van Dresselhdis, (a. w.,
bl. 41), in verhand gebracht worden met de godenleer der eerste bewoners.
Hij denkt aan
Stavo of Stoeeeo , getrouwd met Foste of Vosta (waarna Vos-
dal, Vosvliet, Vosmeer), uit welk huwelijk geboren werden een zoon
Gorr
(Gorishoek) en eene dochter Goë (Goes). Minder gezocht schijnt mij in Stave¬
nisse het oude eiland Steeninge te zien, waarvan in den brief van keizer
Otto
II gewag wordt gemaakt en dat hier ergens moet gelegen hebben, (van den
Bebgh, Mnl. geogr., 2e druk, bl. 222). Wat ook de oorsprong zij, zeker is
het een der' oudste streken van Zeeland, reeds hij de verdeeling van 1206 aan
den graaf
van Loon toegekend, (Kluit , a. w., bl. 301). Stavenisse was des¬
tijds een eilandje op zichzelf, door de Holvliet afgescheiden van St. Maartens¬
dijk
, van welken stroom nog een overblijfsel in den Zuidmoerpolder te vinden
is, terwijl het overige verdween hij de indijking van den zoogenoemden Nieu-
wenpolder iii 1731. Nog later hieven deze gronden een afzonderlijk met St.
Annaland en St. Maartensdijk verbonden eiland. Bij de genoemde verdeeling
van Zeeland had Stavenisse een eigen heer,
(Kluit , a. w., hl. 301) en was,
volgens
Reigersbergii , zoo groot dat het bijna over Noord-Beveland en aan
het land van Cats en over Duïveland strekte,
(Boxhorn , dl. II, bl. 106).
Reeds in 1223 wordt er van een priester te Stavenisse gewag gemaakt en uit

de voordracht van zekeren Balduinus tot cureit, blijkt dat de kerk in 1278
ter begeving stond aan het kapittel van Oudmuuster te Utrecht,
(van des
Bergh
, Oorkondenboeh, dl. II, n°. 371). Drie jaren later gaf datzelfde ka¬
pittel eenig land, gekocht van
Gekard van Maklstede en zijne vroiuv, in
erfpacht aan
Boitdewijn Danka erts/,, van Stavenisse , (van den Bergii , a.
w., dl. II, n°. 418). Deze
Boitdewijn was, in 1278 met de heeren van Krui-
ningen, Maelstede en Baersdorp borg geweest voor
Pieter van Boussele,

(a. w., dl. II, n°. 368). In 1304 werd het ambacht overstroomd (Boxhorn,
dl. II, bl. 106) en bleef lang drijven. Dat het echter gedeeltelijk ingedijkt
werd en niet tot 1391 onder water lag, blijkt daaruit dat in Juni 1355 graaf
Willem V, te Zierilczee, aan C. H. Vredensz. commissie gaf als dijkgraaf van
Stavenisse, (
Inventaris oud, archief van Zeeland,, b). 101), en in 1351 aan
die van Stavenisse vergunde om in te dijken Hughenwart en die Bote, (a. w.,
bl. 114). Belangrijker was de inpoldering van veertig jaren later, toen hertog
Alb«echt in April 1391 aan zijn rentmeester Bruinsteen (Bruisten) van Her-
wijnen
toestond om het oude land van Stavenisse te bedijken zoo groot of
klein als hij oorbaar zou achten, en hij zal dit houden, zoo als men het mid¬
delland van Stavenisse van den graaf hield,
(Mieris, dl. III, bl. 580).
Nauwelijks was dit -werk af'geloopen , of de nieuwe ambachtsheer verloor ’s her-
togs gunst, werd afgezet en zijne goedereu verbeurd verklaard.
Betgersberg
zegt wegens een manslag door hem begaan, doch het is genoeg bekend en door
tijdgenooten van onzeu kroniekschrijver geboekt, hoe de ontrouwe rentmeester
achterlijk bleef in zijne verantwoording. Toen deze door den graaf gevorderd
werd , week hij naar het hem in bewaring gegeven slot Loevestein, plaatste er
eene bezetting in van negentig krijgsknechten, onder bevel van vier kapiteinen ,
en toog zelf naar Gelderland. De hertog zond een legermachtonder zijn oud¬
sten zoon, tegen het kasteel af. Het werd beschoten en overmeesterd, waarbij
de drie zonen van den wcerspanuigen ambtenaar werden gevangen genomen.
Waarschijnlijk was
Bruisten in zijn verzet gesteund door een anderen rent¬
meester des hertogs,
Jan van Arkel , wiens weigering om verantwoording af
te leggen niet lang daarna den bekenden Arkelschen oorlog teweeg bracht,

(.Divisie Kroniek, uitg. 1591, f°. 266 ; Wagenaar, dl. III, bl. 344; Mieris,
a. w., dl. III, bl. 655; Nijhoee , Gedenkio. uit de geschiedenis van Gelder¬
land,
dl. III, bl. 119 en 271 , waar men o. a. het vonnis vindt door sche¬
penen van Zalt-Bommel reeds in 1380, wegens geweldenarijen op land en
stroom, tegen hem uitgesproken). Hij stierf omstreeks 1405.

De verbeurd verklaarde heerlijkheid Stavenisse werd door den hertog in Maart
1398 verkocht aan
Jan van Heenvliet , zoon van Jan van Heenvliet en
Aleid van Borssele (1364), waarbij aan de ingezetenen vrijdom' van ’s graven
tollen werd toegekend. In 1407 schonk
Willem van Henegouwen aan dien¬
zelfden eigenaar, toen ook heer van Kattendijke (overl. 1410) , de hooge en lage
heerlijkheid om die vrij te hebben en te houden ten eeuwige dagen enz., (4e
Copul. ter rekenkamer, f°. 456). Zijn zoon Willem leefde in 1436 en was

getrouwd met Margareta tan Reimerswaal , (van Leeuwen, a. w., bl. 982
en 1088). Hij werd balling gemaakt, waarna hertog
Filïps de heerlijke goe¬
deren o. a. ook Stavenisse, verkocht aan zijne zonen
Michiel, Claks, Jan en
Sweer van Heenvliet , (4e. Copul., f°. 461). Swekr van Heenvliet ,
heer van Kattendijke en Stavenisse, was getrouwd met
Margareta Pots, over¬
leden a°. 1486 en begraven te Goes. Hun zoon
Jan van Heenvliet, heer
van Kattendijke en Stavenisse, huwde
Catharina van Steeland , stierf te
Brussel a°. 15 f9 zonder wettige kinderen en was de laatste van zijn stam.
Door de huwelijken van
Hendrika van Heenvliet met Diderik van der Does
en van Elisabuth van Heenvliet met Laurens van Cats , schijnt een deel
van Stavenisse en Kattendijke in dat geslacht te zijn gekomen en 'behoorde aan
Hendrik van der Does (a°. 1426) -, Dirk van der Does (1461), Adriaan
van der Does,
overl. 1502 en getrouwd met Elisabeth van Cats, waaruit
o. a.
Job van der Does, baljuw van St. Maartensdijk, Weknard (overl.
1565),
Elisabeth getrouwd met Nicolaas van Borssele , waaruit Maria,
echtgenoot van haar ooms zoon Adriaan van der Does. Bij den vloed, op
Cosmus-en Damianusdag 1509 , liep Stavenisse , volgens de steenrollen groot 1608
gemeten, in, (Boxhoiin, dl. II, bl. 378), en bleef voor een groot deel onder -
water tot den zomer van 1598 , toen er 1185 gemeten, 82 roeden werden
ingedijkt. Meuwe aanwassen hebben na dien tijd deze heerlijkheid nog mer¬
kelijk vergroot. Zoo werd in 1656 de Margaretapolder ingedijkt, genoemd naar
Margareta Huussen , echtgeuoote van den ambachtsheer IIieronimus van
Tuyll van Serooskkuke
, in welken polder het veerhuis en kustlicht van Sta¬
venisse, niet ver van den in 1824 gelegden inlaagdijk hij de haven, geplaatst
zijn; alsmede de Nieuwepolder in 1731 droog gelegd.

Op het oudste leenregister staat de heerlijkheid grootendeels ten name Vau
het geslacht
(van Tuyll) van Serooskerke , als op: jonkheereu IIieronimus ,
Hendrik, Reynoud
en Philibert van Serooskerke; Magteld van de
Werve
wiens vader Francois een zoon was van Geertruida van Serooskerke ;
Jacob , Woekert en Hieeonimus van Borssele , wegens Levina van Seroos-
kkkke
hunne moeder; jufvr. Adriana Hannejian bij overlijden van Jan Han-
neman
haren broeder, mede verwant aan Jacq,UES van Serooskerke Jeroni-
musz.
Ruim honderd gemeten ambachts stonden ten name van Adriaan en
Cornelis, zonen van Coknelis Willem Simonsz., die zich Sta venisse noemde
en de stamvader dier familie werd. Uit een vonnis van liet Hof van Holland,
medegedeeld door C.
Neostadius , blijkt dat Willem Simon Maartensz., bur¬
gemeester te Zierikzee, in 1535 voor 3200 Carolus guldens van de erven
van
der Does
een deel in dit ambacht had gekocht. In zijn boedel, ae. 1550,
kwam de heerlijkheid Stavenisse met den Zuidmoer voor en werd op 555
£
VI. gewaardeerd. Het drievierde deel van dezen polder dat aan Johan Prouin
schout van St, Maartensdijk, (vgl, jhr. Jacques van Provin , Nehalenhia,
1850, bl. 226 en over die familie , Butkens , Troph., dl. IV , bl. 218), verpacht
was voor 8
£ VI.., e,eu vette weer en een stelle (schapen) kaas , werd op 144 £
geschat,
{Archief Zeeumch genootschap, dl. III, 1873, hl. 179). In de tweede
.stecnrol staat het ten name derzelfde familiën, en daarin wordt
Adriaan Cor-
Nelis Willkmse
reeds met den naam van Stavenisse aangewezen. Op de derde
steenrol zijn dezelfde geslachten eigenaars. Het deel van
Adriaan Stavenisse ,
kwam, in 1617, op mr. Co kneus Stavenisse ; werd, in 1689, verheven op
mr, J o
kan Stavenisse, die reeds de overige deelen der Stavenisses op zijn
naam had. Het aandeel van
Adkiana Hanneman , kwam, in 1665, op hare
dochter
Anna van de Werve en in 1685 op den zoon van deze dame, jhr.
Pieter Hendrik, van Ravensway, heer van Gerverscop in de provincie Utrecht.
Het overgroote deel van het ambacht behoorde echter aan de
van Tuyll’s , die
zich dan ook heeren van Stavenisse noemden, zooals
Hieronimus (overl. 1571),
Philideet (overl. 1579), Hendrik., de bekende gezant in Engeland, a°. 1622
getrouwd met
Jacoba Oeh van Wijngaarden : Hiekonimus eerst gehnwd met
Anna Maria van Lier en vervolgens met Margareta Huijssen, oudste dochter
van
Johan Huijssen , heer van Xattendijke en Margaheta, dochter van den
bekenden staatsman
Johan de Knuyt. Van Tuyll stierf, kinderloos, in 1669
en liet de heerlijkheid aan zijne weduwe na. Het aandeel der familie
Stave¬
nisse
werd, in 1711, gekocht door Gahal Philips graaf van Flodokef War-
tenslebjbn
, die de overige' deelen twee jaren vroeger in bezit had gekregen
door zijne echtgenoote
Jkannette Margareta Huijssen , welke ze geërfd had
van hare tante de weduwe van
Hieronimus van Tuyll. In 1752 stond de
heerlijkheid ten name van genoemden graaf
van Flodorff, in Tegenwoordig en
staat
als eigenaar genoemd, die, tien jaren te voren, ook de aandeelen had
gekocht, van
Pieter Hendr. van Ravensway, wiens zoon ze iu 1720 nagelaten
had aan
Hendrik van den Berge Uiterlimmige. In 1752 kwam Stavenisse
op zijne zuster
Amelia Esperansa, gehuwd met deu graaf van Reuss—Paxen.
In 1734 schijnt reeds een deel van het ambacht verkocht te zijn aan Willest
Breekpot
, oud procureur te Zierikzee. Omstreeks 1760 ging deze bezitting
door koop over op
Corauelis van der Lek , secretaris van Stavenisse en An-
tonie de Clercq,
baljuw dier plaats. Aandeelen van Willem Lokker, die
ze in 1794 had nagelaten aan zijn kleinzoon
Daniël Vis, kwamen door Tiieo-
dorüs de Clercq
mede in die familie. Tegenwoordig behoort de ambachtsheer¬
lijkheid en een groot deel der gronden aldaar, aan mr.
Cornelis van der
Lek de Clercq
, oud lid van de eerste kamer der stateu-generaal en oud
notaris te Zierikzee.

Het geslacht der oude stamheeren van Stavenisse is reeds lang verdwenen.
In 1214 leefde
Betto van Stavenisse, ridder, (van den Bergs , Oorlam-
denhoek, dl. I, bl. 245), ook genoemd in 1225, (Kluit, a. w., bl. 868,
955 en
VAN Leeuwen, bl. 1208). Graaf Floris IV verklaarde in 1223, dat
LielT van Stavenisse aan de kerk Ter Doest geschonken had 25 gemeten
lands in Noord-Beveland, waarvan getuigen waren geweest
Hendrik , priester
te Stavenisse;
Johannes, zijn broeder, monnik te Ter Doest; Poppo van
Stavenisse,
en Willem en Simon , zonen van Dirk van Stavenisse, {Oor¬
kondenhoek).
In 1274 leefde Boudewun Dankertsz. van Stavenisse, (Mie¬
ris,
dl. I, bl. 376): in 1291 Dankaert van Stavenisse, (Mieris, dl. I,
bl. 543); in 1324
Boudewijn van Stavenisse, (Mieris, dl. II, bl. 344),
en omstreeks denzelfden tijd
Margareta van Stavenisse Ottensd., getrouwd
met
Gijsbert van der Does (1333), (Geneed. bij van Leeuwen, bl. 968).
Nog in 1490 vind ik genoemd
Frank van Stavenisse, getrouwd met Geer-
truida
, dochter van Floris van Botland en Hase van Almonde , (Geneal.
bij
Smallegange). Of Symkn Willemsz., die, a°. 1418 poorter werd te
Zierikzee, en van wien de
Cromstriens en Stavenisses gezegd worden af te
stammen , op de eene of andere wijs aan het oude geslacht verwant was , heb
ik niet kunnen uitmaken. Hoewel men aan voornamen bij een dergelijk onder¬
zoek geen overwegende waarde hechten mag, is het toch nog al opmerkelijk
dat in de acte van 1223
Willem en Sihon Stavenisse voorkomen. Het fami¬
liewapen .van het latere geslacht zal wel op de moernering wijzen, in deze
streken blijkens de namen van sommige polders zeer gemeen.

Nauw verbonden met het ambacht Stavenisse was de heerlijkheid en polder
Kempenshofstede, volgens de steenrollen groot 570 gemeten. Dit ambacht werd
in November 1419 te bedijken uitgegeven aan
Willem van Heenvliet , heer
van Stavenisse,
Albrecht van Arnemüiden en Lieven Waddinszone, (4e.
Copulaatboelc, f°. 464, Smallegange , a. w., bl. 292). De tienden aldaar be¬
hoorden in eigendom aan het kapittel ten Dom of van St. Maarten te Utrecht
en werden gedeeltelijk in 1596 uitgegeven aan
Vincent Hkndriksz. Mulock en
zijn broeder , burgers te Zierikzee, (4e
Copulaatboelc , f°. 466). De kleine polder
Nieuw Kempenshofstede behoort gedeeltelijk ouder St-, Maartensdijk. Op de
eerste steenrol staat deze heerlijkheid grootendeels op naam der familie
van
Tuyll
, en een deel op den heer de la Torre , hem aangekomen van Francois
de Cocq van Opinen
, die het verkregen had vau Adriaan Crabbkl van
Opinen
, misschien Crabel vermeld in te Water, Acte lijk Zeeland, hl. 157.
Een ander deel kwam toe aan
Jan, Herman en Adriaan Claes, Jan en
Herman Huybertsz., die het bekomen hadden van Antonie IIermansz. Huybert,
welke bezitting in dat geslacht bleef tot 1769 , toen het aan de familie van
Vrijberghe
overging. Een deel der heerlijkheid o. a. in. den windmolen ,
alsmede eenige landerijen aldaar kwamen a°. 1550 toe aan den vroeger genoem¬
den
Willem Simons , (vgl. zijn inventaris in Archief Z. G. 1873).

Het aandeel van de la Torre kwam door Assuerus de la Torre van
Opinen
(1612) op Francois de la Torre (1614). Verder op Charles Al-
bert de la Torre;
in 1721 op zijn bloedverwant Louis Josee van Spangen,
{Geneal. Spangen bij van Leeuwen, bl. 110). In 1766 kwam het aan Cor-
NELis Philibert van Spangen
, waarna het verkocht werd aan den heer van
der Lek
en daarna met Stavenisse verbonden bleef.

Van den Margaretapolder wordt een, in 1658 geteekende kaart in het pro¬
vinciaal archief bewaard,
(van Visvliet, Inventaris, 41. I, bl. 43). Een vonnis
tussehen de geslachten
van der Does en Haamstede over de leenopvolging in
de heerlijkheid Staveuisse a°. 1550, wordt vermeld bij C. Neostadius, Observ.
de Feud. Eoll. etc. II. C. 1667 , bl. 77.

Gezigt op Staveuisse.

Teekenïng in kleuren, breed 31, hoog 18 c. M. Het dorp van de Schelde
te zien. Boven den dijk ontwaart men de kerk en nog een paar hooge gebouwen.

De kerk dagteekent uit het begin der zeventiende eeuw, en werd iu 1664
aanmerkelijk vergroot. Verschillende geschenken getuigen hier van welvaart en
belangstelling in den eeredienst. In 1707 schonk
Adhiana Wadde , wed. Ver-
kouteren
, twee zilveren bekers voor het avondmaal, en vijf jaren later gaf
Magdalena Hunnius , wed. van Diest , een dergelijk geschenk. Een zilveren
schotel werd door
Christina Cappelle, huisvrouw van den baljuw Antonie
de Clercq
in 1747, gegeven ,- en een zilveren doopbekken en deksel in 1830
door
Huibert van Rossum en Jacomina Eert,aki».

Onder Stavenisse schijnt in oude tijden een uithof of klooster te hebben ge-
staan van de abdij van Ter Doest (onder Lisseweghe in Vlaanderen), waarvan
ik echter niets heb kunnen opsporen. In het handschrift van
van Alkf.madk
wordt het met een woord vermeld. Smallegange geeft het wrapen op als dat
van het geslacht van dien naam. Vgl. over die abdij L.
van Hollebeeke ,
Lisseweghe , son église et soit abbaye, Bruges 1863, 4°.

Het slot tot Stavenisse.

Uit Smallegange, bl. 749. Dit aanzienlijk heerenhuis werd in de eerste
helft der zeventiende eeuw door
Hieronimus van Tuyll van Serooskerke ge¬
sticht. Het was een regelmatig gebouw , door een gracht en uitgestrekte tuinen
en plantagiën omgeven. In het midden der achttieude eeurv reeds in verval,
(Tegenvooordige staat, dl. II, bl. 543) , is het nu spoorloos verdwenen. Het
uiterste voorhek , met de vrapenschilden van
van Tuyll en Hultssen versierd,
hleef nog lang in stand. Een korte beschrijving wordt in het handschrift van
van Alkemade gevonden. Onder de schilderijen hier vroeger bewaard behoorde
ook het wapenbord van Zeeuwsche edelen hiervoren dl. ,1, bl. 94 vermeld.

Afbeelding der graftombe van Hieronimus van Tuyll*van
Serooskeree
, heer van Stavenisse , in de kerk aldaar.

Uitvoerige teekening in O. I. inkt, breed 45 , hoog 41 c. M. Op de mar¬
meren tombe ligt het levensgroote beeld van den ridder; twee engelen dragen
helm en handschoenen. Tot opschrift:
FpitapMum. / nobilissimi doctissimigue
viri
Jeronimi de Tuyll DE Serooskerke/ Dom. de Stavenisse, Serooskke
V. et
iV. Kempensliofstede , Suydlmoer etc.J A civitate Tolana depvtodi j consi-
larii ad conventum ordinum / Zeelandiae Defancti Carnpo Veriae j anno
MDCLXIX April XXII
/ Marmorea hae sitws est magnus Jekónimus urna /
DK
Tuyll antiqv.ae nobihtahs honos J Musarum , ptdriaeqve dems, post oceidit

ille I Undecies vilae lustra per act a suae / Farce praecor lachnjnüs et inanem
comprimé luctwm, Quis rniser est, lector, qui bene vi.nl et obit.

Van boven de wapens van Tuyll en Huijssen verbonden , ter zijde 32
kwartierwapens:

Tuyll.

Heer Jansdam.

Hüijssen.

Matenesse.

Welle van Cats.

Schoonhoven.

de Knuyt.

Tenijs.

Beuenen.

Suys.

Dorp.

Duvknvoohde.

v. d. Eynde.

Nassau.

Aersen.

ZOUTELANDE.

v. d. Wervk.

Turpin.

Hannoian.

Bouckhorst.

Micault.

CoïTEREAU.

Rutgers.

Narwille.

Sandelin van He-

Merwede,

Hoogstraten.

Assknbelt.

RENTHOUT.

CüYCK.

Aelbout.

Cromstrien.

Beïiercke.

Dit kostbare gedenkteeken is het werk van den vermaarden beeldhouwer
Rombout Vehhulst , wiens naam aan het hoofdeinde uitgehouwen is. Voorden
preekstoel ligt de grafzerk met het wapen van
van Tuyll ; rechts hing het wapen¬
bord, waarop alleen het wapen benevens eeu degen en ridderhamlschoenen.
Het geschilderde glasraam , misschien mede ter gedachtenis van dien ambachts¬
heer gesteld , i was , volgens eeue bijgevoegde aauteekening ,'in het midden der
achttiende eeuw meest gebroken. Jhr.
Hieronihus van Tuyll van SekOOS-
KERKE
was de tweede zoon van Philibert van Tuyll van Sehoosicerke (overl.
1639) en
Anna van Hkei; Jansdam, en erfde de heerlijkheden Tienhoven en
Stavenisse, terwijl zijn oudere broeder, heer van Maalstede , Kapelle en Heer
Jansdam werd, (zie biervoren bl. 67). Hij was, meen ik, vroeger in krijgs¬
dienst geweest , en werd later gecommitteerde raad van Zeeland en baljuw van
Veere. J.
van Grijpskerke spreekt van zijne ougemeenc kennis en vergevor¬
derde geleerdheid in ’t stuk der wapen- en gcslachlkundc van Zeeuwsche edelen
en van de excessive menigte charters en brieven daarvan in zijn bezit. Vgl.
te Water, Adelijk Zeeland, bl. 113, en vooral te Water in Archief
Zeeuwsch genootschap
1859 , bl. 51.

Brief aan de classis van Walcheren van Baï.duinus Hunnius ,
predikant te St Laurens, dd. 9 Maart 1693.

B. Hunnius werd in 1654 te Stavenisse geboren uit Nicolaas Hunnius ,
predikant aldaar en Jagoba Costenobkl. In 1676 werd bij predikant te Oost-
burg en in 1690 te St. Laurens, waar hij 1 October 1719 overleed. Uitzijn
eerste huwelijk met
Catalina Eduards of Ewards bleef een zoon over, als
student te Pranekev gestorven; uit zijn tweede met
Apollonia Caan bleven
na mr.
Cornelis Hunnius , advokaat te Middelburg, en Jacobus Htjnnius ,
predikant aan den Hoek. Over dezen werkzamen , en voor zijn kerkelijk standpunt
ijverenden man, zie men
de la Rue , 2e. uiig. in voce , Glastus , Godgeleerd
Nederland enz.
De brief was gesloten met lak waarop een wapenschild met
een hertenkop in het veld en ook als helmteeken.